0354062398
Tin nóng trong ngày
 

Giới thiệu chung về phòng Công tác Học sinh, Sinh viên

Cập nhật: 09/10/2018
Lượt xem: 1714
1. Vị trí, chức năng
1. Phòng Công tác Sinh viên là phòng chức năng trực thuộc Trường Cao đẳng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Bắc Bộ.
2. Phòng Công tác Sinh viên (sau đây gọi tắt là phòng) có chức năng tham mưu cho Ban Giám hiệu tổ chức thực hiện các chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, các quy định của Bộ Giáo dục - Đào tạo và của địa phương trong công tác học sinh, sinh viên. Tiến hành các biện pháp thích hợp đưa công tác sinh viên vào nề nếp, đảm bảo công bằng, công khai, minh bạch và dân chủ trong công tác học sinh, sinh viên và đảm bảo cho học sinh, sinh viên thực hiện đầy đủ quyền và nghĩa vụ của mình. Quản lý sinh viên về học tập và rèn luyện, chú trọng công tác giáo dục phẩm chất chính trị, đạo đức và lối sống cho sinh viên. Cung cấp cho sinh viên thông tin cần thiết của Trường, nắm bắt tình hình tư tưởng, tâm tư, nguyện vọng và giải quyết kịp thời những thắc mắc của học sinh, sinh viên.
 
2. Nhiệm vụ, quyền hạn
1. Tổ chức triển khai công tác học sinh, sinh viên
a) Tổ chức, quản lý việc học tập của sinh viên như theo dõi việc thực hiện thời khoá biểu, kiểm tra việc học tập của sinh viên trên lớp, phối hợp với các Khoa và giảng viên đứng lớp để triển khai các hình thức điểm danh tại lớp học;
b) Tổ chức thực hiện “Tuần sinh hoạt công dân sinh viên” đầu khoá học vào đầu mỗi năm học;
c) Tổ chức triển khai công tác giáo dục tư tưởng, phẩm chất chính trị, đạo đức lối sống cho sinh viên theo Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 50/2007/QĐ-BGDĐT ngày 29/8/2007 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục - Đào tạo;
d) Tổ chức cho học sinh, sinh viên viên tham gia các hoạt động văn hoá, văn nghệ, thể dục, thể thao; phối hợp với bộ môn Giáo dục thể chất, Đoàn Thanh niên, tổ chức thi đấu và tham gia các giải văn nghệ, thể thao do các cấp tổ chức;
đ) Tổ chức triển khai thực hiện Quy chế công tác học sinh, sinh viên ngoại trú ban hành kèm theo Thông tư số 27/2009/TT-BGDĐT ngày 19/10/2009 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục - Đào tạo.
2. Thống kê, tổng hợp dữ liệu, quản lý hồ sơ sinh viên theo nội dung của quy định ban hành kèm theo Quyết định số 58/2007/QĐ-BGDĐT ngày 12/10/2007 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.
3. Giải quyết các công việc hành chính có liên quan đến sinh viên như xác nhận là học sinh, sinh viên của Trường để sinh viên được vay tín dụng đào tạo và học sinh, sinh viên thuộc diện chính sách được hưởng các chế độ trợ cấp của Nhà nước; giới thiệu sinh viên với công an phường, xã để tìm nơi trọ học và đề nghị nhận xét đối với từng sinh viên ngoại trú về thái độ công dân, ý thức chấp hành pháp luật và quan hệ với nhân dân địa phương cuối mỗi học kỳ; thường trực tiếp học sinh, sinh viên và hướng dẫn học sinh, sinh viên đến các phòng, ban liên quan hoặc Ban giám hiệu (nếu xét thấy cần thiết) để giải quyết các yêu cầu của học sinh, sinh viên.
4. Tiếp nhận và giải quyết mọi đơn từ, khiếu nại, khiếu tố liên quan đến sinh viên để giải quyết hoặc báo cáo Ban giám hiệu giải quyết.
5. Quản lý và cấp phát văn bằng tốt nghiệp theo quy định hiện hành.
6. Triển khai thực hiện việc đánh giá ý thức học tập và rèn luyện của sinh viên theo Quy chế đánh giá kết quả rèn luyện của học sinh, sinh viên ban hành kèm theo Quyết định số 60/2007/QĐ-BGDĐT ngày 16/10/2007 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục - Đào tạo và hướng dẫn thực hiện quy chế này của Hiệu trưởng.
7. Thường trực Hội đồng thi đua khen thưởng, kỷ luật học sinh, sinh viên của Trường. Tổ chức thực hiện thi đua, khen thưởng và kỷ luật học sinh, sinh viên theo Quy chế học sinh, sinh viên của trường đại học, cao đẳng và trung cấp chuyên nghiệp hệ chính quy của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Theo dõi công tác phát triển Đảng trong sinh viên, tạo điều kiện thuận lợi cho sinh viên tham gia hoạt động của tổ chức Đảng và đoàn thể trong Trường; phối hợp với Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh, các tổ chức chính trị, xã hội khác có liên quan trong các hoạt động phong trào của sinh viên, tạo điều kiện cho học sinh, sinh viên có môi trường rèn luyện, phấn đấu.
8. Phối hợp với Phòng Quản trị đời sống tổ chức thực hiện công tác y tế trường học, tổ chức khám sức khoẻ cho học sinh, sinh viên khi vào nhập học; chăm sóc, phòng chống dịch bệnh và khám sức khoẻ định kỳ cho sinh viên trong thời gian học tập theo quy định; đề nghị Hiệu trưởng xử lý những trường hợp không đủ tiêu chuẩn sức khoẻ để học tập.
Phối hợp các Khoa, phòng, Đoàn thanh niên Cộng Sản Hồ Chí Minh tiếp nhận sinh viên mới nhập học theo đúng quy định của Bộ Giáo dục - Đào tạo và nhà Trường. Sắp xếp, bố trí các lớp sinh viên, chỉ định ban cán sự lớp (lớp trưởng, lớp phó) lâm thời trong thời gian đầu khoá học. Bàn giao các lớp sinh viên về các Khoa; cấp thẻ học sinh, sinh viên, thẻ Bảo hiểm y tế, Bảo hiểm thân thể và thay đổi thẻ sinh viên đối với những trường hợp bị xử lý (ngừng tiến độ, học lại) hoặc phải chuyển lớp.
9. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Hiệu trưởng giao theo quy định của pháp luật.
3. Cơ cấu tổ chức của phòng
Phòng có 01 Trưởng phòng; không quá 02 Phó Trưởng phòng.
       
STT HỌ VÀ TÊN CHỨC VỤ EMAIL TELEPHONE
1 Ths. Cao Đức Chơi Trưởng Phòng caoducchoinvcard@gmail.com
 
0912 659 448
2        
3 CN. Trần Thị Vinh Chuyên viên Chế độ chính sách và quản lý hồ sơ TC Nghề, VLVH. vinhtl2010@gmail.com 0984 952 930
4 Ths. Dương Thị Hường Chuyên viên huongduong15482@gmail.com 0985 152 757
5 Ths. Nguyễn Trí Đạt Chuyên viên Quản lý hồ sơ chính quy. nguyentridat134@gmail.com
 
0978 819 986
6        
7 CN. Cao Thị Minh Châu Chuyên viên quản lý Học sinh – Sinh viên caothiminhchau@gmail.com 01669 437 466
Địa chỉ liên hệ:  
- Điện thoại Văn phòng: 0433.722191
Các tin tức khác:
Xin chào, (Thoát)
Hỗ trợ trực tuyến
Hotline: 0354062398
caodangbacbo@gmail.com
Thư viện hình ảnh
LogoFooter
Bản quyển thuộc về Vcard.edu.vn
Địa chỉ: Km 36, thị trấn Xuân Mai, huyện Chương Mỹ, Hà Nội
Điện thoại: 024 33 840 320 - 024 33 840 424  Email: caodangbacbo@gmail.com


Đang Online:4
Tổng truy cập:4817495
Twitter
Google +
FaceBook
Thiết kế websiteSEO - Tất Thành