0354062398
Tin nóng trong ngày
 

Danh sách cán bộ coi thi học kì 2 hệ Cao đẳng K54 (2014 - 2015)

Cập nhật: 27/03/2015
Lượt xem: 1011
Thi ca chiều - Bắt đầu làm bài từ 14h00 (Ca 1: từ 14h00 - 15h30; Ca 2: từ 15h30 - 17h00).
T.T Thời gian Thi môn Họ tên cán bộ coi thi Đ. vị C.tác Ghi chú
1  Thứ Năm
04/06/2015
Lập trình Cấu trúc 1- Lê Thị Kim Anh P. Khảo thí  
2- Võ Ngọc Thanh Khoa QLNT  
3- Hồ Thị Thoàn Nt  
2  Thứ Hai
08/06/2015
Hệ điều hành, Xã hội học..... 1- Ng Thị Thùy Dung Khoa QLNT  
2- Nguyễn Thị Liên Nt  
- KTVM
- TCT/tệ
- Hóa sinh thực vật
- Di truyền Động Thực vật
3- Trương Đỗ Sơn P. Khảo thí Ca-2
(15h30-17h)
4- Nguyễn Vân Anh Khoa QLNT
5-  Doãn Trung Dũng Nt
6- Lương Việt Anh Nt
7- Đặng Vinh Cường Khoa Tr/trọt
8- Đồng Văn  Quang Nt
9- Vũ Kim Hoàn Nt
3 Thứ Ba
09/06/2015
Xác suất T/kê 1- Nguyễn Thị Tho Khoa Tr/trọt  
2- Đặng Thị Châu Nt  
Di truyền Động vật 3- Trương Đỗ Sơn P. Khảo thí Ca-2
(15h30-17h)
4- Nguyễn Trí Đạt Phòng C TSV
5- Vũ Thị Lan Hương Khoa QLNT
6- Võ Ngọc Thanh Nt
7- Hồ Thị Thoàn Nt
8- Nguyễn Thị Giang Nt
9- Đặng Vinh Cường Khoa Tr/trọt
10 Đồng Văn Quang Nt
11- Vũ Kim Hoàn Nt
4 Thứ Tư
10/06/2015
CTDL & Giải thuật 1- Trương T Hồng Chính Khoa QLNT  
2- Nguyễn Vân Anh Nt  
- CN Đại cương
- P/luật kinh tế
- Sinh lý thực vật
- PTCĐ
- Tế bào học
3- Trương Đỗ Sơn P. Khảo thí Ca-2
(15h30-17h)
4- Nguyễn Trí Đạt Phòng C TSV
5- Lương Việt Anh Khoa QLNT
6- Vũ Thị Mai Hương Nt
7- Nguyễn Thị Giang Nt
8- Đặng Thị Châu Khoa Tr/trọt
9- Nguễn Thị Tho Nt
10 Trần T Thanh Bình Nt
11- Trần T Tố Uyên Nt
5 Thứ Năm
11/6/2015
- P. Pháp thí nghiệm 1- Trương Đỗ Sơn P. Khảo thí Ca-2
(15h30-17h)
2- Nguyễn Thị Liên Khoa QLNT
           
5 Thứ Năm
11/6/2015
(tiếp)
- P. Pháp thí nghiệm 3- Hồ Thị Thoàn Khoa QLNT Ca-2
(15h30-17h)
4- Nguyễn T Thùy Dung Nt
5- Bùi Đức Anh Nt
6- Trần T Thúy Hằng Khoa Tr/ trọt
7- Tạ Thị Thu Hà Nt
8- Phan Thu Trang Nt
9- Vũ T Kim Hoàn Nt
6 Thứ Sáu
12/6/2015
- K/  trúc M. tính
- Toán K/tế ; Mô hình..
 
1- Ng Thị Thu Hà Khoa QLNT  
2- Nguyễn Biên Cương Nt  
- KTVM
- Di truyền thực vật
- Chính sách PTNT
-Snh học phân tử
3- Trương Đỗ Sơn P. Khảo thí Ca-2
(15h30-17h)
4- Nguyễn Trí Đạt Phòng CTSV
5- Lương Việt Anh Khoa QLNT
6- Vũ Thị Lan Hương Nt
7- Ngô Thùy Giang Khoa Tin học
8- Ng Thị Thu Hằng Nt
9- Đặng Vinh Cường Khoa Tr/ trọt
10 Đồng Văn Quang Nt
11- Nguyễn Thị Tho Nt
7 Thứ hai
15/6/2015
 Nguyên lý CN Mác.... 1- Trương Đỗ Sơn P. Khảo thí Ca-2
(15h30-17h)
2- Ngô Ngọc Bình  Khoa Tin học
3- Ngô Thùy Giang Nt
4- Trần T Thúy Hằng Khoa Tr/ trọt
5-Tạ T Thu Hà Nt
6- Vũ Thị Kim Hoàn Nt
7- Trương Thùy Vinh Khoa Kinh tế
8- Hoàng Minh Chiến Nt
9- Phạm Thị Quyên Nt
8       Thứ Ba
16/6/2015
Kỹ năng Giao tiếp Tiếng Anh 1- Phạm Văn Quý Tổ Ngoại ngữ  
2- Nguyễn Thị Phượng Tổ Ngoại ngữ  
 
- Nguyên Lý CN Mác...
 
- Kinh tế Vi mô
3- Trương Đỗ Sơn P. Khảo thí  
 
Ca- 1
 
(14h-15h30)
4- Đặng Vinh Cường Khoa Tr/ trọt
5- Đồng Văn Quang Nt
6- Phan  Thu Trang Nt
7- Đặng Thị Châu Nt
8- Nguyễn Thị Tho Nt
9- Ng Thị Minh (B) Khoa Kinh tế
10- Đỗ Thị Mai Giang Nt
11- Đỗ T Thu Phương Nt
9       Thứ Tư
17/6/2015
Tổ chức phôi thai 1- Lê Thị Kim Anh P. Khảo thí  
Ca- 1
 
(14h-15h30)
2- Ngô Ngọc Bình Khoa Tin học
3- Nguyễn Thu Hằng Nt
4- Lưu Hữu Tòng Khoa Kinh tế
5- Ng Thị Minh (A) Nt
6- Nguyễn T Ngọc Hà Nt
7- Nguyễn Vân Anh Khoa Cơ bản
8- Nguyễn Tuấn Hòa Nt
9- Võ Hiền Lương  Tổ Chính trị
10       Thứ Năm
18/6/2015
- Cơ sở vật lý
- Soạn thảo VB
1- Hoàng Thị Hương Khoa Kinh tế  
2- Đỗ Thu Phương Nt  
-Pháp luật đất đai
- Nguyên Lý T/kê
- T/c- T/tệ
- Lý thuyết T/tệ
3- Lê Thị Kim Anh P. Khảo thí  
Ca- 1
 
(14h-15h30)
4- Kiều Thị Bình Khoa Kinh tế
5- Trần T Tố Uyên Nt
6- Hoàng Minh Chiến Nt
7- Ngô T Phương Thảo Khoa Cơ bản
8- Bùi Văn Thạch Nt
9- Bùi Thị Mơ Tổ Chính trị
11       Thứ Sáu
19/6/2015
- Khí tượng
- Hệ thống N.N
-   Vi sinh vật Đ/c
1- Lê Thị Kim Anh P. Khảo thí  
 Ca- 1
     (14h-15h30)
2- Đỗ T Mai Giang Khoa Kinh tế
3- Nguyễn Thị Minh (A) Nt
Kỹ năng Giao tiếp Tiếng Anh 4- Lâm T Mai Hương Tổ Ngoại ngữ  
5- Nguyễn Ngọc Hoan Nt  
6- Nguyễn Thị Phượng Nt  
7- Phí TRọng Hợp Nt  
12 Thứ Hai
22/6/2015
 
- Ng/lý T/kê
- CN Đại cuowng
- Kinh tế PTNT
- Hóa sinh Đ/cương
1- Trương Đỗ Sơn P. Khảo thí  
Ca- 1
 
   (14h-15h30)
2- Luwu Hữu Tòng Khoa Kinh tế
3- Hoàng Thị Hương Nt
4- Nguyễn T Minh (A) Nt
5- Bùi Văn Sỹ Khoa Cơ bản
6- Dương Lê Thu Trang Nt
7- Võ Hiền Lương  Tổ Chính trị
Kỹ năng giao tiếp Tiếng Anh 8- Lâm Mai Hương Tổ Ngoại ngữ  
9- Nguyễn Ngọc Hoan Nt  
10- Nguyễn Thị Phượng Nt  
11- Phí Trọng Hợp Nt  
13       Thứ Ba
23/6/2015
Giải phẫu Đ/vật 1- Lê Thị Kim Anh Phòng Khảo thí  Ca- 1
 
     (14h-15h30)
2- Trương Thùy  Vinh Khoa Kinh tế
3- Phạm Thị Quyên Nt
4- Ng Thị Minh (B) Nt
13       Thứ Ba
23/6/2015
( Tiếp)
Giải phẫu Đ/vật 5- Trần T Tố UYên Khoa Kinh tế  
Ca- 1
 
   (14h-15h30)
6- Ngô Phương Thảo Khoa Cơ bản
7- Nguyễn Tuấn Hòa Nt
8- Phan Thị Hiệp Nt
9- Bùi Thị Mơ  Tổ Chính trị
14 Thứ  Tư
24/6/2015
Q/lý H/c N.N 1-  Nguyễn T Thanh Nhung Khoa Cơ bản  
2- Lê Thị Nga Nt  
T/trọt Đ/cương 3- Trương Đỗ Sơn P. Khảo thí  Ca- 1
 
   (14h-15h30)
4-Nguyễn Thị Ngọc Hà Khoa Kinh tế
5- Hoàng Minh Chiến Nt
15 Thứ  Năm
25/6/2015
Kỹ Năng Giao tiếp Tiếng Anh 1- Lâm Mai Hương Tổ Ngoại Ngữ  
2- Nguyễn Ngọc Hoan Tổ Ngoại Ngữ  
Xác suất T/kê 3- Dương Lê Thu Trang Khoa Cơ bản  
4- Bùi Văn Sỹ Nt  
 Ng/ Lý CN Mác... 5- Lê Thị Kim Anh P. Khảo thí   Ca- 1
 
     (14h-15h30)
6- Nguyễn T Minh (B) Khoa Kinh tế
7-  Đỗ Thu Phương Nt
8- Nguyễn T Ngọc Hà Nt
9- Bùi Thị Mơ  Tổ Chính trị
16 Thứ  Sáu
26/6/2015
Đánh Giá đất 1- Phan Thị Hiệp Khoa Cơ bản  
2- Nguyễn Vân Anh Nt  
Hóa sinh Động vật 3- Trương Đỗ Sơn Phòng Khảo thí  Ca- 1
 
    (14h-15h30)
4- Đỗ Mai Giang Khoa Kinh tế
5- Ng Thị Ngọc Hà Nt
6- Trương T Thùy Vinh Nt
7- Phạm Thị Quyên Nt
8- Nguyễn T Thanh Nhung Khoa Cơ bản
9- Lê Thị Nga Nt
10- Bùi Văn Thạch Nt
11- Bùi Thị Mơ Tổ Chính trị

Theo: Phòng Khảo thí và Kiểm định chất lượng
Xin chào, (Thoát)
Hỗ trợ trực tuyến
Hotline: 0354062398
caodangbacbo@gmail.com
Thư viện hình ảnh
LogoFooter
Bản quyển thuộc về Vcard.edu.vn
Địa chỉ: Km 36, thị trấn Xuân Mai, huyện Chương Mỹ, Hà Nội
Điện thoại: 024 33 840 320 - 024 33 840 424  Email: caodangbacbo@gmail.com


Đang Online:3
Tổng truy cập:4836514
Twitter
Google +
FaceBook
Thiết kế websiteSEO - Tất Thành