0354062398
Tin nóng trong ngày
 

Danh sách phân công cán bộ coi thi hệ Cao đẳng K54 (2015 - 2016)

Cập nhật: 29/08/2016
Lượt xem: 583
Thi ca chiều. Bắt đầu làm bài từ 14h00
T.T Thời gian Thi môn Họ tên cán bộ coi thi Đ. vị công tác Ghi chú
1 Thứ Tư
14/9/2016
G/sát Đ/giá K/nông 1-Trương Đỗ Sơn P. Khảo thí  
2- Ngô Phương Thảo Khoa Cơ bản  
3- Nguyễn Vân Trang Nt  
2 Thứ  Hai
19/9/2016
T/chức C/tác K/nông 1-Trương Đỗ Sơn P. Khảo thí  
2- Phạn Thu Hằng Khoa Cơ bản  
3- Phan Thị Hiệp Nt  
3 Thứ Năm
22 /9/2016
Nông Lâm kết hợp 1-Trương Đỗ Sơn P. Khảo thí  
2- Nguyễn Vân Anh Khoa Cơ bản  
3- Ng. T Xuân Quỳnh Nt  
4 Thứ Sáu
07/10/2016
Q/lý D/án đầu tư 1-Trương Đỗ Sơn P. Khảo thí  
2- Võ Ngọc Thanh Khoa QLNT  
3- Hồ Thị Thoàn Nt  
5 Thứ Ba
11/10/2016
- KT- T/c -2
- Hoa- Cây cảnh
1-Trương Đỗ Sơ n P. Khảo thí  
2- Ng T Thanh Nhung Khoa Cơ bản  
3- Ng Ngọc Huyền Nt  
6 Thứ Tư
12/10/2016
- Q/trị nhân lực
- CN – Gia cầm
1-Trương Đỗ Sơn P. Khảo thí  
2- Đoàn Văn Lới Khoa Cơ bản  
3- Bùi Văn Thạch Nt  
4- Lê Thị Nga Nt  
5- Doãn Trung Dũng Khoa QLNT  
6- Ng Thiếu Huy Nt  
7- Nguyễn Thị Liên Nt  
8- Kiều Thị Bình Khoa Kinh tế  
9- Hoàng Thị Hương Nt  
7 Thứ Sáu
14/10/2016
-Thanh toán TDQT
- Canh tác học
1-Trương Đỗ Sơn P. Khảo thí  
2- Kim Thị Hường Khoa Cơ bản  
3- Nguyễn Ngọc Hoan Nt  
8 Thứ Hai
17/10/2016
N/vụ N/hàng T/mại-2 1- Lê T Kim Anh P. Khảo thí  
2- Trần Hữu Lân Nt  
 
- TCDN
- CN- Lợn
1-Trương Đỗ Sơn P. Khảo thí  
2- Ngô Phương Thảo Khoa Cơ bản  
3- Ng Thị Hải Yến Nt  
4- Lâm Mai Hương Nt  
5- Trương Hồng Chính Khoa QLNT  
6- Lương Việt Anh Nt  
7- Trần Thanh Nga Nt  
8- Đàm Thị Tuyết Khoa Kinh tế  
9- Ng Thị Hải Yến Nt  
9 Thứ Ba
18/10/2016
Phân bón 1-Trương Đỗ Sơn P. Khảo thí  
2- Phạm Thu Hằng Khoa Cơ bản  
3- Dương Lê Thu Trang Nt  
Lập trình Vi Sul BaSic -2 4- Nguyễn Thu Hằng Khoa Tin học  
5- Ngô Thùy Giang Nt  
10 Thứ Tư
19/10/2016
 - KT- T/c 2 1- Lê T Kim Anh P. Khảo thí  
2- Trần Hữu Lân Nt  
C/nghệ s/học trong Bảo quản C/biến 1-Trương Đỗ Sơn P. Khảo thí  
2- Nguyễn Xuân Hiền Khoa QLNT  
3- Nguyễn Thùy Dung Nt  
11 Thứ Năm
20/10/2016
- Q/trị SX & Tác nghiệp
 
- CN- T/bò
 
1-Trương Đỗ Sơn P. Khảo thí  
2- Ng Thị Ngọc Huyền Khoa Cơ bản  
3- Bùi Văn Sỹ Nt  
4- Nguyễn Thị Phượng nt  
5- Nguyễn  Thu Hà Khoa QLNT  
6- Nguyễn Vân Anh Nt  
7- Nguyễn Biên Cương Nt  
8- Trương Thùy Vinh Khoa Kinh tế  
9- Trần Tố Uyên Nt  
12 Thứ Sáu
21/10/2016
- Bảo hiểm KD
- SX Rau an toàn
- C/nghệ S/học Đ/c
- Bảo trì hệ thống
1-Trương Đỗ Sơn P. Khảo thí  
2- Nguyễn Thanh Nhung Khoa Cơ bản  
3- Nguyễn Vân Trang Nt  
4- Trần Ngọc Trường Khoa Tr/trọt  
5- Nguyễn Đức Ngọc Nt  
13 Thứ Hai
24/10/2016
  1-Trương Đỗ Sơn P. Khảo thí  
2- Ng T Xuân Quỳnh Khoa Cơ bản  
3- Vũ Quang Dũng Nt  
4- Đoàn Văn Lới Nt  
5- Võ Ngọc Thanh Khoa QLNT  
6- Hồ Thị Thoàn Nt  
7- Nguyễn Xuân Hiền Nt  
8- Đỗ Thu Phương Khoa Kinh tế  
9- Đỗ Mai Giang Nt  
14 Thứ Ba
25/10/2016
Lập B/cáo TCDN 1- Trương Hồng Chính Khoa QLNT  
2- Hoàng Thùy Trang Nt  
- Định giá đất
- Nông lâm kết hợp
-  P/tích HĐKD
- C/nghệ Sinh học
1-Trương Đỗ Sơn P. Khảo thí  
2- Nguyễn Thùy Dung Khoa QLNT  
3- Nguyễn Thị Liên Nt  
4- Nguyễn Vân Anh Nt  
5- Kiều Thị Bình Khoa Kinh tế  
6- Hoàng Thị Hương Nt  
7- Trương Thùy Vinh Nt  
15 Thứ Tư
26/10/2016
Kỹ năng Sử dụng PoWEProint 1- Nguyễn Hải Bình Khoa Tin học  
2- Ng Thị Kim Oanh Nt  
16 Thứ Năm
27/10/2016
 
 
- Bệnh T/nhiễm
- P.P N/cứu Khoa học
1-Trương Đỗ Sơn P. Khảo thí  
2-Nguyễn Biên Cương Khoa QLNT  
3- Vũ T Lan Hương Nt  
4- Cao Văn Thảo Nt  
5- Hoàng Thùy Trang Nt  
6-  Nguyễn Thiếu Huy Nt  
7-  Lương Việt Anh Nt  
5- Ng T Hải Yến Khoa Kinh tế  
6- Đàm ánh Tuyết Nt  
7- Trần Tố Uyên Nt  
11-  Kiều Thị Thủy Tổ Chính trị  
17 Thứ Sáu
28/10/2016
- KT Thuế
- Kỹ năng bán hành
- T/kê đất
1- Nguyễn Thu Hà Khoa QLNT  
2- Trần Thanh Nga Nt  
3- Vũ T Lan Hương Nt  
4- Đồng Văn Quang Khoa Tr/trọt  
5- Phan Thu Trang Nt  
6- Võ Hiền Lương Tổ Chính trị  
Công nghệ ENZYN 1-Trương Đỗ Sơn P. Khảo thí  
2- Kiều Thị Bình Khoa Kinh tế  
3- Hoàng Thị Huế Nt  
18 Thứ Hai
31/10/2016
Macro MeDiaFaSh 1- Nguyễn Hải Bình Khoa Tin học  
2- Ngô Thùy Giang Nt  
KT- Quản trị 3- Hoàng Thị Hương Khoa Kinh tế  
4- Đỗ Thu Phương Nt  
CN- Gia cầm 1-Trương Đỗ Sơn P. Khảo thí  
2 Nguyễn Thị Ngọc Khoa Tr/trọt  
3- Vũ Kim Hoàn Nt  
19 Thứ Ba
01/11/2016
Môi trường Nông thôn 1- Nguyễn T Hải Yến Khoa Kinh tế  
2- Đỗ Mai Giang Nt  
- Các hoạt chất Sinh học
- Q/lý T/tin đất
1-Trương Đỗ Sơn P. Khảo thí  
2- Trần Ngọc Trường Khoa Tr/trọt  
3- Nguyễn Đức Ngọc Nt  
4- Đặng Vinh Cường Nt  
5- Bùi Thị Mơ Tổ Chính trị  
20 Thứ Tư
02/11/2016
Thanh toán & TDQT 1-Trương Đỗ Sơn P. Khảo thí  
2- Đỗ Thị Thanh Khoa Kinh tế  
3- Trương Thùy Vinh Nt  
4- Nguyễn Thị Thao Khoa Tr/trọt  
5- Đồng Văn Quang Nt  
21 Thứ Năm
03/11/2016
MacroSot EXeL 1- Bùi Danh Hiếu Khoa Tin học  
2- Ng Thị Thu Hằng Nt  
CN – Lợn 1-Trương Đỗ Sơn P. Khảo thí  
2- Nguyễn Thị Ngọc Khoa Tr/trọt  
3- Vũ Kim Hoàn Nt  
22 Thứ Sáu
04/11/2016
Kỹ năng S. Thảo C/từ KT 1- Phan Thu Trang Khoa Tr/trọt  
2-Nguyễn Thị Thao Nt  
- T/c Vi mô
- C/nghệ nuôi Trồng Nấm
- Trác địa ảnh viễn thám
1-Trương Đỗ Sơn P. Khảo thí  
2- Trần Tố Uyên Khoa Kinh tế  
3- Đỗ Thu Phương Nt  
4- Đỗ Mai Giang Nt  
5- Trần Ngọc Trường Khoa Tr/trọt  
6- Đặng Vinh Cường Nt  
7-  Kiều Thị Thủy Tổ Chính trị  
23 Thứ Hai
07/11/2016
- Q/lý K/tế hộ Tr/trại
- CN- T/bò
1-Trương Đỗ Sơn P. Khảo thí  
2- Đồng Văn Quang Khoa Tr/trọt  
3- Vũ Kim Hoàn Nt  
24 Thứ Ba
08/11/2016
Thuế Nhà đất 1-Trương Đỗ Sơn P. Khảo thí  
2- Hoàng Thị Huế Khoa Kinh tế  
3- Đỗ Thị Thanh Nt  
4- Đặng Vinh Cường Khoa Tr/trọt  
5- Nguyễn Thị Ngọc Nt  
25 Thứ Năm
10/11/2016
Lập K.H Phát triển K/tế XH 1- Vũ Kim Hoàn Khoa Tr/trọt  
2- Nguyễn Đức Ngọc Nt  
26 Thứ Sáu
11/11/2016
- QH phát triển NT
- Bệnh T/nhiễm
1-Trương Đỗ Sơn P. Khảo thí  
2- Đồng Văn Quang Khoa Tr/trọt  
3- Phan Thu Trang Nt  
4- Trần Ngọc Trường Nt  
5- Võ Hiền Lương Tổ Chính trị  
27 Thứ Hai
14/11/2016
- Xây dựng & Q/lý D/án 1- Đặng Vinh Cường Khoa Tr/trọt  
2- Đồng Văn Quang Nt  
28 Thứ Tư
16/11/2016
- G/sát & Đ/giá D/án 1- Nguyễn Thị Ngọc Nt  
2- Bùi Thị Mơ Tổ Chính trị  
29 Thứ Sáu
18/11/2016
Q/lý HTX N.N 1-Trương Đỗ Sơn P. Khảo thí  
2- Vũ Kim Hoàn Khoa Tr/trọt  
3- Nguyễn Đức Ngọc Nt  
           

Xin chào, (Thoát)
Hỗ trợ trực tuyến
Hotline: 0354062398
caodangbacbo@gmail.com
Thư viện hình ảnh
LogoFooter
Bản quyển thuộc về Vcard.edu.vn
Địa chỉ: Km 36, thị trấn Xuân Mai, huyện Chương Mỹ, Hà Nội
Điện thoại: 024 33 840 320 - 024 33 840 424  Email: caodangbacbo@gmail.com


Đang Online:4
Tổng truy cập:4836525
Twitter
Google +
FaceBook
Thiết kế websiteSEO - Tất Thành