0354062398
Tin nóng trong ngày
 

Danh sách phân công cán bộ coi thi hệ Cao đẳng K55 (2016 - 2017)

Cập nhật: 29/08/2016
Lượt xem: 612
Thi ca sáng. Bắt đầu làm bài từ 8h00.
T.T Thời gian Thi môn Họ tên cán bộ coi thi Đ. vị công tác Ghi chú
1 Thứ Tư
19/10/2016
N/vụ Ng/hàng T/mại 1- Trương Đỗ Sơn P.  Khảo thí  
2- Ngô Phương Thảo Khoa Cơ bản  
3- Lê Thị Nga Nt  
2 Thứ Sáu
21/10/2016
P/luật Kế toán 1- Trương Đỗ Sơn P.  Khảo thí  
2- Phạm Thu Hằng Khoa Cơ bản  
3- Nguyễn Vân Anh Nt  
3 Thứ Ba
25/10/2016
Ng/Lý Kế toán 1- Trương Đỗ Sơn P.  Khảo thí  
2- Kim Thị Hường Khoa Cơ bản  
3- Bùi Văn Sỹ Nt  
4 Thứ Tư
26/10/2016
- Kỹ năng bán hàng
 
- P/Pháp K/nông
1-  Nguyễn Thanh Nhung Khoa Cơ bản  
2- Nguyễn T Ngọc Huyền Nt  
3- Trương Đỗ Sơn P.  Khảo thí  
4- Ng T Xuân Quỳnh Khoa Cơ bản  
5- Lâm Mai Hương Nt  
5 Thứ Sáu
28/10/2016
-T/kê
-P.Pháp phát triển..
- Khởi sự KD
- Thổ nhưỡng
1- Trương Đỗ Sơn P.  Khảo thí  
2- Nguyễn Vân Trang Khoa Cơ bản  
3- Ng T Hải Yến Nt  
4- Võ Ngọc Thanh Khoa QLNT  
5- Hồ Thị Thoàn Nt  
6 Thứ Hai
31/10/2016
Kinh tế Vĩ mô 1- Trương Đỗ Sơn P.  Khảo thí  
2- Phan Thị Hiệp Khoa Cơ bản  
3- Vũ Quang Dũng Nt  
7 Thứ Ba
01/11/2016
- T/c DN
- Đánh giá NT
- Thực vật học
1- Trương Đỗ Sơn P.  Khảo thí  
2- Nguyễn Thị Phượng Khoa Cơ bản  
3- Bùi Văn Thạch Nt  
4- Doãn Trung Dũng Khoa QLNT  
5- Trương T Hồng Chính Nt  
8 Thứ Tư
02/11/2016
Kinh tế Q/tế 1-  Ngô Phương Thảo Khoa Cơ bản  
2- Lê Thị Nga Nt  
9 Thứ Sáu
04/11/2016
 - Tư tưởng
HCM
1- Trương Đỗ Sơn P.  Khảo thí  
2- Kim Thị Hường Khoa Cơ bản  
3- Ng T Xuân Quỳnh Nt  
4- Ng Ngọc Hoan Nt  
5- Ng Xuân Hiền Khoa QLNT  
6- Hoàng Thùy Trang Nt  
7- Ng T Thùy Dung Nt  
10 Thứ Hai
07/11/2016
Kiến trúc Máy tính 1- Dương Lê Thu Trang Khoa Cơ bản  
2- Vũ Quang Dũng Nt  
11 Thứ Ba
08/11/2016
- Kinh tế Vi mô
- T/c- T/tệ
- Bệnh cây Đ/c
1- Trương Đỗ Sơn P.  Khảo thí  
2- Ng T Thanh Nhung Khoa Cơ bản  
3- Ng. T Ngọc Huyền Nt  
4- Nguyễn Thiếu Huy Khoa QLNT  
5- Ng Thị Thu Hà Nt  
12 Thứ Tư
09/11/2016
Lập trình đối tượng 1-  Phạm Công Duệ Khoa Tin học  
2- Ngô Ngọc Bình Nt  
13 Thứ Sáu
11/11/2016
- P. Pháp tính
- Kinh tế đầu tư
 
 
- MarKeting N.N
- Côn trùng N.N
1- Nguyễn Thị Liên Khoa QLNT  
2- Nguyễn Thanh Nga Nt  
3- Ng T Hải Yến Khoa Kinh tế  
4- Đàm T ánh Tuyết Nt  
5- Trương Đỗ Sơn P.  Khảo thí  
6- Nguyễn Thị Giang Khoa QLNT  
7- Cao Văn Thảo Nt  
14 Thứ Hai
14/11/2016
Hệ Q/trị CSDL 1-  Bùi Danh Hiếu Khoa Tin học  
2- Ng T Kim Oanh Nt  
15 Thứ Ba
15/11/2016
Sinh thái môi trường 1- Trương Đỗ Sơn P.  Khảo thí  
2- Kiều Thị Bình Khoa Kinh tế  
3- Trần T Tố Uyên Nt  
16 Thứ Tư
16/11/2016
- Mạng Máy tính
 
 
 
 
-Tư tưởng HCM
1- Trương Đỗ Sơn P.  Khảo thí  
2- Nguyễn Thị Phượng Khoa Cơ bản  
3- Bùi Văn Thạch Nt  
4- Nguyễn Vân Trang Nt  
5- Lương Việt Anh Khoa QLNT  
6- Võ Ngọc Thanh Nt  
7- Hồ Thị Thoàn Nt  
8- Hoàng Thùy Vinh Khoa Kinh tế  
9- Phạm Thị Quyên Nt  
10- Ng Thị Minh(B) Nt  
11- Võ Hiền Lương Tổ Chính trị  
17 Thứ Sáu
18/11/2016
Pho To Shop 1-  Nguyễn Thu Hằng Khoa Tin học  
2- Nguyễn Hải Bình Nt  
 
 
 
 
-Sinh Lý Đ/vật
-Tư tưởng HCM
- Vi S/vật Đ/c
1- Trương Đỗ Sơn P.  Khảo thí  
2- Phan Thị Hiệp Khoa Cơ bản  
3- Lâm Mai Hương Nt  
4- Đoàn Văn Lới Nt  
5- Doãn Trung Dũng Khoa QLNT  
6- Trương Hồng Chính Nt  
7- Hoàng Thùy Trang Nt  
8- Đỗ Thu Phương Khoa Kinh tế  
9- Đỗ Thị Thanh Nt  
10- Nguyễn  T Ngọc Hà Nt  
11- Bùi Thị Mơ Tổ Chính trị  
18 Thứ Ba
22/11/2016
- Di truyền Đ/vật
 
 
- Phát triển cộng đồng
1- Trương Đỗ Sơn P.  Khảo thí  
2- Nguyễn Thùy Dung Khoa QLNT  
3- Nguyễn Thị Liên Nt  
4- Nguyễn Thị Giang Nt  
5- Kiều Thị Bình Khoa Kinh tế  
6- Hoàng Thị Huế Nt  
7- Hoàng Thị Hương Nt  
8- Trần Ngọc Trường Khoa Tr/trọt  
9- Nguyễn Đức Ngọc Nt  
10- Nguyễn Thị Thao Nt  
11- Kiều Thị Thủy Tổ Chính trị  
19 Thứ Năm
24/11/2016
- D. Dưỡng Đ/vật
 
- Phát triển Cộng đồng
1- Trương Đỗ Sơn P.  Khảo thí  
2- Nguyễn Biên Cương Khoa QLNT  
3- Vũ T Lan Hương Nt  
4- Đỗ Thị Thanh Khoa Kinh tế  
5- Trần Tố Uyên Nt  
19  
Thứ Năm
24/11/2016
( Tiếp)
- D. Dưỡng Đ/vật
 
- Phát triển Cộng đồng
6- Trương Thùy Vinh Khoa Kinh tế  
7- Phạm Thị Quyên Nt  
8- Đồng Văn Quang Khoa Tr/trọt  
9- Phan Thu Trang Nt  
10- Nguyễn Thị Ngọc Nt  
11- Võ Hiền Lương Tổ Chính trị  
20 Thứ  Sáu
25/11/2016
Tư tưởng HCM 1- Trương Đỗ Sơn P.  Khảo thí  
2- Vũ Kim Hoàn Khoa Tr/trọt  
3- Đặng Vinh Cường Nt  
21 Thứ Hai
28/11/2016
 
- Bệnh lý học
  Thú y
 
 
 
- Kinh tế đất
-Giải phẫu Đ/vật
1- Trương Đỗ Sơn P.  Khảo thí  
2- Hồ Thị Thoàn Khoa QLNT  
3- Trương Hồng Chính Nt  
4- NG Thiếu Huy Nt  
5- Đỗ Thu Phương Khoa Kinh tế  
6- Trương Thùy Vinh Nt  
7-Trần Tố Uyên Nt  
8- Trần Ngọc Trường Khoa Tr/trọt  
9- Nguyễn Đức Ngọc Nt  
10- Nguyễn Thị Thao Nt  
11- Bùi Thị Mơ Tổ Chính trị  
22 Thứ  Ba
29/11/2016
T/kê N. N 1- Trương Đỗ Sơn P.  Khảo thí  
2- Nguyễn T Ngọc Hà Khoa Kinh tế  
3- Hoàng Thị Huế Nt  
23 Thứ Tư
30/11/2016
- Dược Lý Thú Y
 
 
- P/lật Đất đai
- T/chức phôi thai
1- Trương Đỗ Sơn P.  Khảo thí  
2- Nguyễn Xuân Hiền Khoa QLNT  
3- Nguyên Thu Hà Nt  
4- Nguyễn Thị Liên Nt  
5- Ng Thị Hải Yến Khoa Kinh tế  
6- Đàm T ánh Tuyết Nt  
7- Hoàng Thị Hương Nt  
8- Đặng Vinh Cường Khoa Tr/trọt  
9- Đồng Văn Quang Nt  
10- Phan Thu Trang Nt  
11- Kiều Thị Thủy Tổ Chính trị  
24 Thứ  Năm
01/12/2016
Đánh giá N. Thôn 1- Trương Đỗ Sơn P.  Khảo thí  
2- Trương Thùy Vinh Khoa Kinh tế  
3- Phạm Thị Quyên Nt  
25 Thứ  Sáu
02/12/2016
- Q/lý đất N. N bền vững 1- Nguyễn Vân Anh Khoa QLNT  
2- Nguyễn Biên Cương Nt  
- Dược liệu Thú Y
 
 
 
 
- Hóa sinh Đ/vật
1- Trương Đỗ Sơn P.  Khảo thí  
2- Vũ T Lan Hương Khoa QLNT  
3- Cao Văn Thảo Nt  
4- Nguyễn Thị Giang Nt  
5- Đỗ Thu Phương Khoa Kinh tế  
6- Kiều Thị Bình Nt  
7- Nguyễn T Ngọc Hà Nt  
8- Ng Thị Minh (B) Nt  
9- Nguyễn Thị Ngọc Khoa Tr/trọt  
10- Đặng Vinh Cường Nt  
11- Vũ Kim Hoàn Nt  
26 Thứ  Hai
05/12/2016
 
P. Pháp tính 1- Nguyễn Thị Thao Khoa Tr/trọt  
2- Trần Ngọc Trường Nt  
- Thú Y Đại cương
- Sinh lý Đ/v
1- Trương Đỗ Sơn P.  Khảo thí  
2-Đồng Văn Quang Khoa Tr/trọt  
3- Phan Thu Trang Nt  
27 Thứ  Tư
07/12/2016
 
- Làm vườn
- Kỹ năng Sử dụng....
- Di truyền...
1- Trương Đỗ Sơn P.  Khảo thí  
2- Trần Thanh Nga Khoa QLNT  
3- Nguyễn Vân Anh Nt  
4- Nguyễn Thị Ngọc Khoa Tr/trọt  
5- Vũ Kim Hoàn Nt  
28 Thứ  Sáu
09/12/2016
 
- Sinh thái môi trường
- Địa lý kinh tế
- Thiết kế T/nghiệm....
1- Trương Đỗ Sơn P.  Khảo thí  
2- Hoàng Thị Huế Khoa Kinh tế  
3- Hoàng Thị Hương Nt  
4- Trần Ngọc Trường Khoa Tr/trọt  
5- Nguyễn Đức Ngọc Nt  
29 Thứ  Hai
12/12/2016
 
Cơ khí C/nuôi 1- Trương Đỗ Sơn P.  Khảo thí  
2- Đỗ Thị Thanh Khoa Kinh tế  
3- Trương Thùy Vinh Nt  
30 Thứ  Ba
13/12/2016
 
Kinh tế hộ Tr/trại 1- Trương Đỗ Sơn P.  Khảo thí  
2- Đặng Vinh Cường Khoa Tr/trọt  
3- Đồng Văn Quang Nt  
31 Thứ Tư
14/12/2016
 
Dinh dưỡng Đ/vật 1- Trương Đỗ Sơn P.  Khảo thí  
2- Đỗ Thu Phương Khoa Kinh tế  
3- Phạm Thị Quyên Nt  
32 Thứ  Năm
15/12/2016
 
P. Pháp K/nông
 
1- Trương Đỗ Sơn P.  Khảo thí  
2-Phan Thu Trang Khoa Tr/trọt  
3- Ng Thị Ngọc Nt  
33 Thứ  Sáu
16/12/2016
 
D. dưỡng & T/ăn Đ/vật 1- Trương Đỗ Sơn P.  Khảo thí  
2- Vũ Kim Hoàn Khoa Tr/trọt  
3- Đồng Văn Quang Nt  
34 Thứ  Hai
19/12/2016
 
- Rau hữu cơ
- Tư tưởng HCM
1- Trương Đỗ Sơn P.  Khảo thí  
2- Nguyễn Đức Ngọc Khoa Tr/trọt  
3- Phan Thu Trang Nt  

Xin chào, (Thoát)
Hỗ trợ trực tuyến
Hotline: 0354062398
caodangbacbo@gmail.com
Thư viện hình ảnh
LogoFooter
Bản quyển thuộc về Vcard.edu.vn
Địa chỉ: Km 36, thị trấn Xuân Mai, huyện Chương Mỹ, Hà Nội
Điện thoại: 024 33 840 320 - 024 33 840 424  Email: caodangbacbo@gmail.com


Đang Online:5
Tổng truy cập:4836550
Twitter
Google +
FaceBook
Thiết kế websiteSEO - Tất Thành