0354062398
Tin nóng trong ngày
 

Danh sách phân công cán bộ coi thi hệ Cao đẳng K55 - học kỳ 2 (2015 - 2016)

Cập nhật: 08/04/2016
Lượt xem: 700
Thi ca sáng - Bắt đầu làm bài từ 8h00.
T.T Thời gian Thi môn Họ tên cán bộ coi thi Đ. vị công tác Ghi chú
1 Thứ Tư
18/5/2016
- Luật Kinh tế
- Sinh học Đại cương
1- Trương Đỗ Sơn P. Khảo thí  
2- Kiều Thị Bình Khoa Kinh tế  
3- Hoàng Thị Huế Nt  
2 Thứ Sáu
20/5/2016
- MarKeting căn bản
- Tr/trọt cơ bản
1- Trương Đỗ Sơn P. Khảo thí  
2- Võ Ngọc Thanh Khoa QLNT  
3- Hồ Thị Thoàn Nt  
3 Thứ Tư
25/5/2016
- Ng/Lý CN Mác... 1- Trương Đỗ Sơn P. Khảo thí  
2- Ng Thị Ngọc Hà Khoa Kinh tế  
3- Phạm Thị Quyên Nt  
4- Đỗ Thu Phương Nt  
5- Trương Hồng Chính Khoa QLNT  
6- Nguyễn Xuân Hiền Nt  
7- Nguyễn Thị Giang Nt  
4 Thứ Sáu
27/5/2016
- Ng/Lý T/kê
- QTKD Nông nghiệp
1- Trương Đỗ Sơn P. Khảo thí  
2- Hoàng Thùy Trang Khoa QLNT  
3- Ng T Thùy Dung Nt  
5 Thứ Hai
30/5/2016
Sinh học Đại cương 1- Trương Đỗ Sơn P. Khảo thí  
2- Ng T Hải Yến Khoa Kinh tế  
3- Đàm T ánh Tuyết Nt  
Toán Kinh tế 4- Ng T Thu Hà Khoa QLNT  
5- Nguyễn Thị Liên Nt  
Microsot Xcel 6- Ngô Thùy Giang Khoa Tin học  
7- Ng T Thu Hằng Nt  
6 Thứ Ba
31/5/2016
MarKeting căn bản 1- Trương Đỗ Sơn P. Khảo thí  
2- Đỗ Thị Thanh Khoa Kinh tế  
3- Đỗ Thị Giang Nt  
7 Thứ Tư
01/ 6/2016
-Pháp luật kinh tế
- Hóa sinh thực vật
1- Trương Đỗ Sơn P. Khảo thí  
2- Trần Tố Uyên Khoa Kinh tế  
3- Hoàng Thanh An Nt  
4- Nguyễn Thiếu Huy Khoa QLNT  
5- Nguyễn  Biên Cương Nt  
 Xác suất T/kê 6- Ng Thị Hải Yến Khoa Kinh tế  
7- Đàm T ánh Tuyết Nt  
8- Trần Thanh Nga Khoa QLNT  
9- Võ Ngọc Thanh Nt  
8  Thứ Năm
02/6/2016
Hệ điều hành 1- Hồ Thị Thoàn Khoa QLNT  
2- Trương T Hồng Chính Nt  
9 Thứ Sáu
03/6/2016
- Q/trị học
P.Pháp K/nông
- Sinh lý thực vật
- K/tế Vi
1- Trương Đỗ Sơn P. Khảo thí  
2- Kiều Thị Bình Khoa Kinh tế  
3- Ng T Ngọc Hà Nt  
4- Nguyễn Xuân Hiền Khoa QLNT  
5- Hoàng Thùy Trang Nt  
10 Thứ hai
06/6/2016
- T/chính tiền tệ
- Lập trình Cấu trúc
1- Trương Đỗ Sơn P. Khảo thí  
2- Hoàng Thị Huế Khoa Kinh tế  
3- Trần Tố Uyên Nt  
4- Nguyễn Thiếu Huy Khoa QLNT  
5- Nguyễn Vân Anh Nt  
Q/lý H/chính Nhà nước 6- Phạm Thu Hằng Khoa Cơ bản  
7- Ng Thanh Nhung Nt  
11 Thứ  Ba
07/6/2016
- Di truyền thực vật
 
 
 
- Nguyên Lý Mác
1- Trương Đỗ Sơn P. Khảo thí  
2- Phạm Thị Quyên Khoa Kinh tế  
3- Đỗ Thu Phương Nt  
4- Hoàng Thanh An Nt  
5- Đỗ Mai Giang Nt  
6- Ng Thu Hà Khoa QLNT  
7- Nguyễn Thị Liên Nt  
8- Cao Văn Thảo Nt  
9- Lê Thị Nga Khoa Cơ bản  
10- Ng T Xuân Quỳnh Nt  
11- Nguyễn Vân Anh Nt  
12 Thứ Tư
08/6/2016
- Ng /lý Thống kê
 
- Ng /Lý PTNT
1- Trương Đỗ Sơn P. Khảo thí  
2-  Đỗ Thu Phương Khoa Kinh tế  
3-  Hoàng Thị Hương Nt  
4  Ng Vân Anh Khoa QLNT  
5-  Nguyễn Thùy Dung Nt  
13 Thứ Năm
09/6/2016
Hóa sinh động vật 1- Trương Đỗ Sơn P. Khảo thí  
2- Kiều Thị Bình Khoa Kinh tế  
3- Hoàng Thị Huế Nt  
4- Đỗ Thị Thanh Nt  
5- Đỗ Mai Giang Nt  
6- Lương Việt Anh Khoa QLNT  
7- Trần Thanh Nga Nt  
8- Vũ T Mai Hương Nt  
9- Phan Thị Hiệp Khoa Cơ bản  
10- Bùi Văn Thạch Nt  
11- Đoàn Văn Lới Nt  
Cấu trúc Dữ liệu & Giải thuật 12- Trần Tố Uyên Khoa Kinh tế  
13- Hoàng Thanh An Nt  
Anh văn chuyên ngành 14- Dương Lê Thu Trang Khoa Cơ bản Thi trên giấy
15- Nguyễn Ngọc Huyền Nt
14 Thứ Sáu
10/6/2016
- K/tế PTNT
- Ng/Lý Mác...
- Khí tượng...
1- Trương Đỗ Sơn P. Khảo thí  
2- Ng T Ngọc Hà Khoa Kinh tế  
3- Hoàng Thị Hương Nt  
4- Kim Thị Hường Khoa Cơ bản  
5- Bùi Văn Sỹ Nt  
KN Giao tiếp tiếng Anh 6- Nguyễn Thị Phượng Tổ Ngoại ngữ  
7- Lâm Mai Hương Nt  

15
Thứ Hai
13/6/2016
- Xã hội học NT
- Ng/Lý Mác
-Tr/trọt Đại cương
1- Trương Đỗ Sơn P. Khảo thí  
2- Ng Thị Hải Yến Khoa Kinh tế  
3- Đỗ Thị Thanh Nt  
4- Trần Ngọc Trường Khoa Tr/trọt  
5-  Trần T Thúy Hằng Nt  
16 Thứ Ba
14/6/2016
Giải phẫu Đ/vật 1- Trương Đỗ Sơn P. Khảo thí  
2- Cao Văn Thảo Khoa QLNT  
3- Nguyễn Biên Cương Nt  
4- Vũ Quang Dũng Khoa Cơ bản  
5- Ng T Hải Yến Nt  
6- Ngô Phương Thảo Nt  
7- Nguyễn Vân Trang Nt  
8- Nguyễn Đức Ngọc Khoa Tr/trọt  
9- Đặng Vinh Cường Nt  
10- Tạ T Thu Hà Nt  
11- Võ Hiền Lương Tổ Chính trị  
17 Thứ Tư
15/6/2016
Phát triển cộng đồng 1- Trương Đỗ Sơn P. Khảo thí  
2- Đồng Văn Quang Khoa Tr/trọt  
3- Phan Thu Trang Nt  
KN Giao tiếp Tiếng Anh 4- Nguyễn Ngọc Hoan Tổ Ngoại ngữ  
5-Phí Trọng Hợp Nt  
Đánh giá đất  Ngô Phương Thảo Khoa Cơ bản  
 Vũ Quang Dũng Nt  
18 Thứ Năm
16/6/2016
Tổ chức pohoi thai 1- Trương Đỗ Sơn P. Khảo thí  
2- Vũ Mai Hương Khoa QLNT  
3- Lương Việt Anh Nt  
4-  Nguyễn Vân Anh Nt  
5- Dương Lê Thu Trang Khoa Cơ bản  
6- Ng T Hải Yến Nt  
7- Phan Thị Hiệp Nt  
8- Nguyễn Thị Ngọc Khoa Tr/trọt  
9- Vũ Kim Hoàn Nt  
10- Đặng Thị Châu Nt  
11- Bùi Thị Mơ Tổ Chính trị  
19 Thứ Sáu
17/6/2016
Ng/Lý Mác
- Hệ thống N.N
1- Trương Đỗ Sơn P. Khảo thí  
2- Trần Ngọc Trường Khoa Tr/trọt  
3- Trần T Thúy Hằng Nt  
KN Giao tiếp Tiếng Anh 4- Nguyễn Thị Phượng Tổ Ngoại ngữ  
5- Lâm Mai  Hương Nt  
20 Thứ Hai
20/6/2016
Chính sách Nông thôn 1- Trương Đỗ Sơn P. Khảo thí  
2- Nguyễn Đức Ngọc Khoa Tr/trọt  
3- Đặng Vinh Cường Nt  

20
Thứ Hai
20/6/2016
( Tiếp)
- Xã hội học Nông thôn
- Thống kê Nông nghiệp
4- Nguyễn Vân Trang Khoa Cơ bản  
5- Ngô Phương Thảo Nt  
6- Tạ T Thu Hà Khoa Tr/trọt  
7- Đồng Văn Quang Nt  
8- Phan Thu Trang Nt  
9- Võ Hiền Lương Tổ Chính trị  
19 Thứ Sáu
17/6/2016
Ng/Lý Mác
- Hệ thống N.N
1- Trương Đỗ Sơn P. Khảo thí  
2- Trần Ngọc Trường Khoa Tr/trọt  
3- Trần T Thúy Hằng Nt  
KN Giao tiếp Tiếng Anh 4- Nguyễn Thị Phượng Tổ Ngoại ngữ  
5- Lâm Mai  Hương Nt  
20 Thứ Hai
20/6/2016
Chính sách Nông thôn 1- Trương Đỗ Sơn P. Khảo thí  
2- Nguyễn Đức Ngọc Khoa Tr/trọt  
3- Đặng Vinh Cường Nt  
- Xã hội học Nông thôn
- Thống kê Nông nghiệp
4- Nguyễn Vân Trang Khoa Cơ bản  
5- Ngô Phương Thảo Nt  
6- Tạ T Thu Hà Khoa Tr/trọt  
7- Đồng Văn Quang Nt  
8- Phan Thu Trang Nt  
9- Võ Hiền Lương Tổ Chính trị  
21 Thứ Tư
22/6/2016
- Kinh tế  PTNT
-Thiết kế thí nghiệm
1- Trương Đỗ Sơn P. Khảo thí  
2- Kim Thị Hường Khoa Cơ bản  
3- Ng T Xuân Quỳnh Nt  
4- Bùi Văn Thạch Nt  
5- Lê Thị Nga Nt  
6- Nguyễn Thị Ngọc Khoa Tr/trọt  
7- Vũ Kim Hoàn Nt  
8- Đặng Thị Châu Nt  
9- TRần Ngọc Trường Nt  
10- TRần T Thúy Hằng Nt  
11- Kiều Thị Thủy Tổ Chính trị  
22 Thứ Năm
23/6/2016
Thống kê N.N 1- Trương Đỗ Sơn P. Khảo thí  
2- Nguyễn Đức Ngọc Khoa Tr/trọt  
3- Đặng Vinh Cường Nt  
23 Thứ Sáu
24/6/2016
 
- QTKD Đại cương
-MarKeting
1- Trương Đỗ Sơn P. Khảo thí  
2- Ng T Thanh Nhung Khoa Cơ bản  
3- Đoàn Văn Lới Nt  
4- Nguyễn Vân Trang Nt  
5- Nguyễn Vân Anh Nt  
6- Tạ T Thu Hà Khoa Tr/trọt  
7- Đồng Văn Quang Nt  
8- Nguyễn Thị Ngọc Nt  
9- Vũ Kim Hoàn Nt  
10- Đặng Thị Châu Nt  
11- Bùi Thị Mơ Tổ Chính trị  

24
Thứ Hai
27/6/2016
C/nuôi Đ/cương 1- Trương Đỗ Sơn P. Khảo thí  
2- Vũ Kim Hoàn Khoa Tr/trọt  
3- Đặng Thị Châu Nt  
           
Xin chào, (Thoát)
Hỗ trợ trực tuyến
Hotline: 0354062398
caodangbacbo@gmail.com
Thư viện hình ảnh
LogoFooter
Bản quyển thuộc về Vcard.edu.vn
Địa chỉ: Km 36, thị trấn Xuân Mai, huyện Chương Mỹ, Hà Nội
Điện thoại: 024 33 840 320 - 024 33 840 424  Email: caodangbacbo@gmail.com


Đang Online:6
Tổng truy cập:4836512
Twitter
Google +
FaceBook
Thiết kế websiteSEO - Tất Thành