0354062398
Tin nóng trong ngày
 

Danh sách phân công cán bộ coi thi học kì 2 hệ Trung cấp 54 (2014 - 2015)

Cập nhật: 27/03/2015
Lượt xem: 986
Thi ca chiều - Bắt đầu làm bài từ 14h00.
T.T Thời gian Môn thi Họ tên cán bộ coi thi    Đ. vị công tác Ghi chú
             
 1
Thứ Năm
14/5/2015
Khởi tạo DN 1- Trương Đỗ Sơn P. Khảo thí  
2- Vũ Thị Lan Hương Khoa QLNT  
3- Võ Ngọc Thanh Nt  
4- Ng Thị Thùy Dung Nt  
5- Trần Ngọc Trường Khoa Tr/trọt  
6- Trần Thị Thúy Hàng Nt  
7- Nguyễn Đức Ngọc Nt  
2 Thứ  Sáu
15/5/2015
MicroSot Wot 1- Ngô Thùy Giang Khoa Tin học Tr/Máy
2- Ngô Ngọc Bình Nt
P/luật Kinh tế 3- Lê Thị Kim Anh P. Khảo thí  
4- Nguyễn Thị Liên Khoa QLNT  
5- Bùi Đức Anh Nt  
3 Thứ hai
18/5/2015
-Ng /lý Thống kê
- K/nông
- Dươc lý
1- Trương Đỗ Sơn P. Khảo thí  
2- Nguyễn Vân Anh Khoa QLNT  
3- Nguyễn Thị Giang Nt  
4- Nguyễn Biên Cương Nt  
5- Nguyễn Thị Thao Khoa Tr/trọt  
6- Đặng Vinh Cường Nt  
7- Kiều Thị Thuyên Nt  
8- Tạ T Thu Hà Nt  
9- Đồng Văn Quang Nt  
4 Thứ Tư
20/5/2015
Thống kê 1- Vũ Thị Lan Hương Khoa QLNT  
2- Võ Ngọc Thanh Nt  
- Thủy Nông
- Lập trình  Cấu trúc
- Khởi tạo DN
3- Lê Thị Kim Anh P. Khảo thí  
4- Phan Thị Thu Trang Khoa Tr/trọt  
5- Luyện Minh Hiếu Nt  
6- Trần Thị Thanh Bình Nt  
7- Trần Ngọc Trường Nt  
5 Thứ Năm
21/5/2015
Dinh dưỡng Thức ăn 1- Trương Đỗ Sơn P. Khảo thí  
2- Nguyễn Thiếu Huy Khoa QLNT  
3- Nguyễn Thị Liên Nt  
4- Ng Thị Thùy Dung Nt  
5- Vũ Kim Hoàn Khoa Tr/trọt  
6- Đặng Thị Châu Nt  
7- Nguyễn Thị Ngọc Nt  
  6           
 
Thứ Sáu
22/5/2015
- Sinh thái N.N
- P/luật đất đai
1- Trương Đỗ Sơn P. Khảo thí  
2- Doãn Trung Dũng Khoa QLNT  
3- Nguyễn Vân Anh Nt  
7 Thứ Hai
25/5/2015
MicroSotWot 1- Ngô Thùy Giang Khoa Tin học Tr/Máy
2- Ngô Ngọc Bình Nt
- Mar Keting
- Giống & KT T/giống
1- Lê Thị Kim Anh P. Khảo thí  
4- Võ Ngọc Thanh Khoa QLNT  
5- Nguyễn Văn Tính Nt  
6- Bùi Đức Anh Nt  
7- Trần Thị Thúy Hằng Khoa Tr/trọt  
8- Nguyễn Đức Ngọc Nt  
9- Nguyễn Thị Thao Nt  
8 Thứ Ba
26/5/2015
TCDN 1- Trương Đỗ Sơn P. Khảo thí  
2- Nguyễn Thị Liên Khoa QLNT  
3- Vũ T Lan Hương Nt  
4- Kiều Thị Thuyên Khoa Tr/trọt  
5- Đồng Văn Quang Nt  
9 Thứ Tư
27/5/2015
Phân hạng & Đ/giá đất 1-  Đặng Vinh Cường Khoa Tr/trọt  
2- Tạ Thị Thu Hà Nt  
- Tài chính T/tệ
- Chọn & Tạo giống
- Bảo vệ môi trường
3- Trương Đỗ Sơn P. Khảo thí  
4- Doãn Trung Dũng Khoa QLNT  
5- Nguyễn Thiếu Huy Nt  
6- Nguyễn T Thùy Dung Nt  
7- Nguyễn Thị Giang Nt  
8- Phan T Thu Trang Khoa Tr/trọt  
9- Luyện Minh Hiếu Nt  
10- Vũ Kim Hoàn Nt  
11- Đặng Thị Châu Nt  
10 Thứ ăm    Thứ Năm
    28/5/2015
- Nguyên lý Kế toán
 Bảo trì hệ thống
1- Trương Đỗ Sơn P. Khảo thí  
2- Nguyễn Biên Cương Khoa QLNT  
3- Vũ Thị Lan Hương Nt  
4- Nguyễn Vân Anh Nt  
5- Nguyễn Thị Ngọc Khoa Tr/trọt  
6- Trần T Thanh Bình Nt  
7- Tạ Thị Thu Hà Nt  
11 Thứ Nă   Thứ Sáu
    29/5/2015
- Khởi sự DN
- Khí tượng
- P/lệnh
- Đất & BVĐ
1- Trương Đỗ Sơn P. Khảo thí  
2- Bùi Đức Anh Khoa QLNT  
3- Nguyễn Thị Liên Nt  
11 Thứ Nă   Thứ Sáu
    29/5/2015
(tiếp)
 ( Tiếp) 4- Trương Thùy Vinh Khoa Kinh tế  
5- Hoàng Minh Chiến Nt  
6- Phạm Thị Quyên Nt  
7- Phạm Văn Quý Khoa Cơ bản  
8- Bùi Văn Sỹ Nt  
9- Ng Thị Thanh Nhung Nt  
12 Thứ Hai
01/6/2015
- Anh Văn -2
- KTCT
1- Trương Đỗ Sơn P. Khảo thí  
2- Ng Thị Minh (B) Khoa Kinh tế  
3- Đỗ Thu Phương Nt  
4- Đỗ Mai Giang Nt  
5- Nguyễn Thị Ngọc Hà Nt  
6- Võ Hiền Lương Tổ Chính trị  
7- Vũ Quang Dũng Khoa Cơ bản  
8- Dương Lê Thu Trang Nt  
9- Nguyễn Tuấn Hòa Nt  
13 Thứ Ba
02/6/2015
Anh Văn -2 1- Trương Đỗ Sơn P. Khảo thí  
2- Bùi Văn Thạch Khoa Cơ bản  
3- Ng Thị Thanh Nhung Nt  
4- Phan Thị Hiệp Nt  
5- Ng Thị Phượng Nt  
14 Thứ Tư
03/6/2015
- P/pháp Thí nghiệm
- QTDN
1- Trương Đỗ Sơn P. Khảo thí  
2- Nguyễn Thị Minh (A) Khoa Kinh tế  
3- Kiều Thị Bình Nt  
4- Lưu Hữu Tòng Nt  
5- Trương Thùy Vinh Nt  
6- Bùi Văn Thạch Khoa Cơ bản  
7- Lâm Mai Hương Nt  
8- Ng Thị Hải Yến Nt  
9- Phạm Văn Quý Nt  
15 Thứ Năm
04/6/2015
Tiếng Việt Thực hành 1- Hoàng Minh Chiến Khoa Kinh tế  
2- Ng Thị Minh (B) Nt  
16 Thứ Sáu
05/6/2015
- QTDN
- P/pháp Thí nghiệm
- Mạng Máy tính
- Kinh tế đất
1- Lê Thị Kim Anh  P. Khảo thí  
2- Đỗ Thu Phương Khoa Kinh tế  
3- Đỗ T Mai Giang Nt  
4- Phạm Văn Quý Khoa Cơ bản  
5- Vũ Quang Dũng Nt  
17        Thứ hai
       08/6/2015
Q/lý H/c N. N 1- Vũ Quang Dũng Khoa Cơ bản  
2- Lê Thị Nga Nt  
- K/nông
- P/luật môi trường
3- Trương Đỗ Sơn P. Khảo thí  
4- Nguyễn Thị Giang Khoa QLNT  
5- Vũ Thị Mai Hương Nt  
6- Kiều Thị Bình Khoa Kinh tế  
7- Lưu Hữu Tòng Nt  
8- Ng Thị Thanh Nhung Khoa Cơ bản  
9- Phan Thị Hiệp Nt  
18        Thứ  Ba
       09/6/2015
Anh văn -2 1- Lê Thị Kim Anh P. Khảo thí  
2- Trương Thùy Vinh Khoa Kinh tế  
3- Phạm Thị Quyên Nt  
4- Bùi Thị Mơ  Tổ Chính trị  
5- Đoàn Văn Lới  Khoa Cơ bản  
19        Thứ  Tư
       10/6/2015
Luật H/chính 1- Đỗ Thu Phương Khoa Kinh tế  
2- Đỗ T Mai Giang Nt  
Tài chính Tiền tệ 3- Lê Thị Kim Anh P. Khảo thí  
4- Nguyễn T Minh (B) Khoa Kinh tế  
5- Nguyễn T Ngọc Hà Nt  
6- Nguyễn Thị Phượng Khoa Cơ bản  
7- Bùi Văn Sỹ Nt  
20        Thứ  Năm
       11/6/2015
Trắc địa Đ/cương 1- Dương Lê Thu Trang Khoa Cơ bản  
2- Vũ Quang Dũng Nt  
Nguyên Lý T/kê 3- Lê Thị Kim Anh P. Khảo thí  
4- Kiều Thị Bình Khoa Kinh tế  
5- Lưu Hữu Tòng Nt  
6- Trương Thùy Vinh Nt  
7- Phạm Thị Quyên Nt  
21        Thứ  Sáu
       12/6/2015
Tổ chức Bộ Máy 1- Nguyễn Tuấn Hòa Khoa Cơ bản  
2- Đoàn Văn Lới Nt  
- Đất và phân bón
- Anh văn -2
3- Trương Đỗ Sơn P. Khảo thí  
4- Hoàng Minh Chiến Khoa Kinh tế  
5- Ng Thị Minh (B) Nt  
6- Lê Thị Nga Khoa Cơ bản  
7- Lâm Mai Hương Nt  
22     Thứ hai
        15/6/2015
  1- Lê Thị Kim Anh P. Khảo thí  
2- Đỗ T Thu Phương Khoa Kinh tế  
3- Đỗ T Mai Giang Nt  
4- Ng Thị Ngọc Hà Nt  
5- Bùi Thị Mơ Tổ Chính trị  
23     Thứ Tư
        17/6/2015
Quản trị Văn phòng 1-  Lê Thị Kim Anh P. Khảo thí  
2- Hoàng Minh Chiến Khoa Kinh tế  
3- Ng Thị Minh (B) Nt  
24     Thứ Sáu
        19/6/2015
Ng/vụ T/chức hội họp 1-  Lê Thị Kim Anh P. Khảo thí  
2- Bùi Văn Sỹ Khoa Cơ bản  
3- Nguyễn  Ngọc Hoan Nt  

Theo: Phòng Khảo thí và Kiểm định chất lượng
Xin chào, (Thoát)
Hỗ trợ trực tuyến
Hotline: 0354062398
caodangbacbo@gmail.com
Thư viện hình ảnh
LogoFooter
Bản quyển thuộc về Vcard.edu.vn
Địa chỉ: Km 36, thị trấn Xuân Mai, huyện Chương Mỹ, Hà Nội
Điện thoại: 024 33 840 320 - 024 33 840 424  Email: caodangbacbo@gmail.com


Đang Online:2
Tổng truy cập:4836502
Twitter
Google +
FaceBook
Thiết kế websiteSEO - Tất Thành