0354062398
Tin nóng trong ngày
 

Danh sách phân công cán bộ coi thi học kỳ 3 - hê Cao đẳng K54

Cập nhật: 18/09/2015
Lượt xem: 859
Thi ca sáng - Bắt đầu làm bài từ 8h00
T.T Thời gian Thi môn Họ tên cán bộ coi thi Đ. vị công tác Ghi chú
1
 
Thứ Sáu
04/12/2015
- Lập trình... 1- Nguyễn Thị Liên Khoa QTNT  
2- Nguyễn Thiếu Huy Nt  
- P.Pháp T/nghiệm 3-   Trương Đỗ Sơn P. Khảo thí  
4- Võ Ngọc Thanh Khoa QLNT  
5- Nguyễn Vân Anh Nt  
  2
 
Thứ Hai
07/12/2015
- Nông Hóa
- LTT/chính
1-  Lê Thị Kim Anh P. Khảo thí  
2- Kiều Thị Thủy Tổ Chính trị  
3- Ngô Phương Thảo Khoa Cơ bản  
  3
 
Thứ Ba
08/12/2015
-Mạng Máy tính 1-  Trương Đỗ Sơn P. Khảo thí  
2- Nguyễn Thùy Dung Khoa QLNT  
3- Nguyễn Thị Liên Nt  
  4
 
Thứ Tư
09/12/2015
- Giống Cây trồng
- KTVM
- K/tế PTNT
1-  Lê Thị Kim Anh P. Khảo thí  
2- Nguyễn Vân Anh Khoa Cơ bản  
3- Nguyễn T Xuân Quỳnh Nt  
4-Nguyễn Thị Phượng Nt  
5- Võ Hiền Lương Tổ Chính trị  
  5
 
Thứ Sáu
11/12/2015
Hệ Q/trị CSDL 1- Bùi Danh Hiếu Khoa Tin học Thi trên Máy
2- Ng Thị Kim Oanh Nt  
-Sinh lý Đ/vật
- Thực Vật học
N/vụ N/thương
- Thuế
- K/Tế N.Nghiệp
3-   Trương Đỗ Sơn P. Khảo thí  
4- Nguyễn Thị Thu Hà Khoa QLNT  
5- Bùi Đức Anh Nt  
6- Trần Thanh Nga Nt  
7- Nguyễn Thiếu Huy Nt  
8- Lâm Mai Hương Khoa Cơ bản  
9- Ng Thị Hải Yến Nt  
10- Đoàn Văn Lới Nt  
11- Kiều Thị Thủy Tổ Chính trị  
  6
 
Thứ Hai
14/12/2015
- Tư tưởng HCM
 
1-  Lê Thị Kim Anh P. Khảo thí  
2- Hồ Thị Thoàn Khoa QLNT  
3- Nguyễn Vân Anh Nt  
4- Vũ Quang Dũng Khoa Cơ bản  
5- Dương Lê Thu Trang Nt  
  7
 
Thứ Ba
15/12/2015
- Tư tưởng HCM 1-  Trương Đỗ Sơn P. Khảo thí  
2- Doãn Trung Dũng Khoa QLNT  
3- Nguyễn Thị Giang Nt  
4- Nguyễn Xuân Hiền Nt  
5- Nguyễn Thùy Dung Nt  
6- Phạm Văn Quý Khoa Cơ bản  
7- Bùi Văn Sỹ Nt  
8- Lê Thị Nga Nt  
9- Bùi Thị Mơ Tổ Chính trị  
  8
 
Thứ Tư
16/12/2015
- Dinh dưỡng Đ/vật
- Sinh lý Đ/vật
1-  Lê Thị Kim Anh P. Khảo thí  
2- Võ Ngọc Thanh Khoa QLNT  
3- Trương  T. Hồng Chính Nt  
4- Ng Thị Thu Hà Nt  
  9
 
Thứ Tư
16/12/2015
( Tiếp)
- N/vụ N/thương 5- Nguyễn Xuân Hiền Khoa QLNT  
6- Nguyễn VânTrang Khoa Cơ bản  
7- Bùi Văn Thạch Nt  
8- Nguyễn Vân Anh Nt  
9- Võ Hiền Lương Tổ Chính trị  
10 Thứ Năm
17/12/2015
- Phương Pháp tính 1- Nguyễn Biên Cương Khoa QLNT  
2- Bùi Đức Anh Nt  
- P/pháp K/nông
- Vi sinh vật
- Thi trường C/khoán
-....
3-  Trương Đỗ Sơn P. Khảo thí  
4- Phan Thị Hiệp Khoa Cơ bản  
5- Ngô Phương Thảo Nt  
6- Ng Thị Hải Yến Nt  
7- Bùi Thị Mơ Tổ Chính trị  
  11
 
Thứ Sáu
18/12/2015
- K/nông
- Thú Y cơ bản
1-  Lê Thị Kim Anh P. Khảo thí  
2- Lương Việt Anh Khoa QLNT  
3- Hồ Thị Thoàn Nt  
4- Lương Việt Anh Nt  
5- Cao Văn Thảo Nt  
6- Kim Thị Hường Khoa Cơ bản  
7- Bùi Văn Sỹ Nt  
8- Đoàn Văn Lới Nt  
9- Kiều Thị Bình Khoa Kinh tế  
10- Hoàng Thị Hương Nt  
11- Kiều Thị Thủy Tổ Chính trị  
  12
 
Thứ  Hai
21/12/2015
- Tr/trọt Đ/c
- Công nghệ
-Anh văn
- TCDN ..
-.......
1-  Trương Đỗ Sơn P. Khảo thí  
2- Võ Ngọc Thanh Khoa QLNT  
3- Doãn Trung Dũng Nt  
4- Ng Thị Thùy Dung Nt  
5- Vũ Thị Mai Hương Nt  
6- Hoàng Minh Chiến Khoa Kinh tế  
7- Đỗ Thu Phương Nt  
8- Lưu Hữu Tòng Nt  
9- Võ Hiền Lương Tổ Chính trị  
13
 
Thứ Ba
22/12/2015
- CSDL
- P.Pháp tính
1- Nguyễn T Xuân Quỳnh Khoa Cơ bản  
2- Kim Thị Hường Nt  
Tư tưởng HCM 3-  Lê Thị Kim Anh P. Khảo thí  
4- Nguyễn Biên Cương Khoa QLNT  
5- Nguyễn Văn Tính Nt  
6- Trần Thanh Nga Nt  
7- Nguyễn Vân Anh Nt  
8- Nguyễn Thị Phượng Khoa Cơ bản  
9- Vũ Quang Dũng Nt  
10- Trần T Thanh Bình Khoa Tr/trọt  
11- Trần Ngọc Trường Nt  
12- Trần T Thúy Hằng Nt  
13 - Bùi Thị Mơ Tổ Chính trị  
 
 
  14
 
Thứ Tư
23/12/2015
- P. Pháp t/nghiệm
-N. Nghiệp Đ/c
1-  Trương Đỗ Sơn P. Khảo thí  
2- Trương Hồng Chính Khoa QLNT  
3- Ng Thị Thu Hà Nt  
4- Nguyễn Thị Giang Nt  
 
 

  14
                                       
 
Thứ Tư
23/12/2015
(Tiếp )
V/vụ N/thương
-......
5- Vũ Thị Mai Hương Khoa QLNT  
6- Nguyễn Đức Ngọc Khoa Tr/trọt  
7- Đặng Vinh Cường Nt  
8- Trần Thị Thuyên Nt  
9- Kiều Thị Thủy  Tổ Chính trị  
 
 
Thứ Năm
24/12/2015
 
- Dược liệu Thú Y
- Chế biến Thức ăn
1-  Lê thị Kim Anh P. Khảo thí  
2- Tạ Thu Hà Khoa Tr/trọt  
3-  Đồng Văn Quang Nt  
4- Hoàng Thị Huế Khoa Kinh tế  
5- Trần Tố Uyên Nt  
6- Đỗ Mai Giang Nt  
7- Nguyễn Vân Anh Khoa Cơ bản  
8- Lê Thị Nga Nt  
9- Phan Thu Trang Khoa Tr/trọt  
10- Đặng Thị Châu Nt  
11- Nguyễn Thị Tho Nt  
12- Trần Thanh Bình Nt  
13- Võ Hiền Lương  Tổ Chính trị  
16
 
Thứ Sáu
25/12/2015
 
- Pho To Shop 1- Nguyễn Thu Hằng KhoaTin học Trên Máy
2- Ngô Thùy Giang Nt  
- Kỹ năng bán hàng
- Kỹ năng soạn thảo  HĐ K/tế
3- Bùi Thị Mơ Tổ Chính trị  
4- Ng Thị Hải Yến Khoa Kinh tế  
5- Ng Thị Minh (A) Nt  
6-   Nguyễn T Ngọc Hà Nt  
7-  Trương Đỗ Sơn P. Khảo thí  
8- Ngô Phương Thảo Khoa Cơ bản  
9- Lâm Mai Hương Nt  
10- Kiều Thị Bình Khoa Kinh tế  
11- Đàm T ánh Tuyết Nt  
12- Trần T Tố Uyên Nt  
13- Hoàng Minh Chiến Nt  
17
 
Thứ Hai
28/12/2015
 
- Sinh lý bệnh
- Chọn và nhân giống vật nuôi
1-  Trương Đỗ Sơn P. Khảo thí  
2- Phạm Văn Quý Khoa Cơ bản  
3- Dương Lê Thu Trang Nt  
4- Đỗ Thu Phương Khoa Kinh tế  
5- Đỗ Mai Giang Nt  
6- Ng T Ngọc Hà Nt  
7- Lưu Hữu Tòng Nt  
8- Trần Ngọc Trường Khoa Tr/trọt  
9- Trần Thúy Hằng Nt  
10- Nguyễn Đức Ngọc Nt  
11- Đặng Ngọc Cường Nt  
18
 
Thứ Ba
29/12/2015
 
- Anh Chuyên ngành
- Đánh giá N. Thôn
- T/kê
1-  Lê thị Kim Anh P. Khảo thí  
2- Đoàn Văn Lới Khoa Cơ bản  
3- Nguyễn Vân Trang Nt  
4-  Đàm T ánh Tuyết Khoa Kinh tế  
5- Hoàng Thị Hương Nt  
6- Nguyễn T Minh (A) Nt  
  19
 
Thứ Ba
29/12/2015
( Tiếp)
- Hệ thống Nông nghiệp
- Ng/lý K.toán
7- Kiều Thị Thuyên Khoa Tr/trọt  
8- Tạ Thu Hà Nt  
9- Đồng Văn Quang Nt  
 
 
 
Thứ Tư
30/12/2015
 
- Công nghệ 1-  Lê Thị Kim Anh P. Khảo thí  
2- Lâm Mai Hương Khoa Cơ bản  
3- Ng Thị Hải Yến Nt  
  21
 
Thứ Năm
31/12/2015
 
- Q/lý đất
- Tâm lý học
- Ng/lý KT
1- Phan Thị Hiệp Khoa Cơ bản  
2- Vũ Quang Dũng Nt  
3- Hoàng Thị Huế Khoa Kinh tế  
4- Đỗ Mai Giang Nt  
- Dược Thú Y
- Tr/trọt cơ bản
5-  Trương Đỗ Sơn P. Khảo thí  
6- Ng Thị Xuân Quỳnh Khoa Cơ bản  
7- Bùi Văn Sỹ Nt  
8- Hoàng Thị Hương Khoa Kinh tế  
9- Hoàng Minh Chiến Nt  
10- Đỗ Thu Phương Nt  
11- Ng Thị Hải Yến Nt  
12- Phan Thu Trang Khoa Tr/trọt  
13- Đặng Thị Châu Nt  
14- Nguyễn Thị Tho Nt  
15- Trần T Thanh Bình Nt  
 Nghỉ tết dương lịch - 2016      
  22
 
Thứ Hai
04/01/2016
- Thực vật..
- Soạn thảo...
- MarKeting
- T/kê N.N
1-  Lê thị Kim Anh P. Khảo thí  
2- Luwu Hữu Tòng Khoa Kinh tế  
3- Trần Tố Uyên Nt  
4- Ng Thị Minh (A) Nt  
5- Trần Ngọc Trường Khoa Tr/trọt  
6- Trần Thúy Hằng Nt  
7- Nguyễn Đức Ngọc Nt  
  23
 
Thứ  Ba
05/01/2016
-Trắc địa Đ/c
- QTKD Đ/c
1- Ng Thị Hải Yến Khoa Kinh tế  
2- Ng Thị Ngọc Hà Nt  
- Anh văn
- Thức ăn C/nuôi
3-  Trương Đỗ Sơn P. Khảo thí  
4- Kiều Thị Bình Khoa Kinh tế  
5 Đàm T ánh Tuyết Nt  
6- Trần T Tố Uyên Nt  
7- Ng Thị Minh (A) Nt  
8- Hoàng Thị Huế Nt  
9- Hoàng Thị Hương Nt  
10- Đặng Vinh Cường Khoa Tr/trọt  
11- Trần Thị Thuyên Nt  
12- Tạ Thu Hà Nt  
13- Đồng Văn Quang Nt  
  24
 
Thứ Tư
06/01/2016
- Sinh thái môi trường
- Thị trường C/khoán
1-  Lê thị Kim Anh P. Khảo thí  
2- Phan Thu Trang Khoa Tr/trọt  
3- Đặng Thị Châu Nt  
4- Nguyễn Thị Tho Nt  
5- Trần T Thanh Bình Nt  
25 Thứ  Sáu
08/01/2016
- Địa lý Kinh tế
- D/dưỡng Đ/vật
- Vi sinh vật Đại cương
- T/kê N.N
--------
1-  Trương Đỗ Sơn P. Khảo thí  
2- Ng Thị Hải Yến Khoa Kinh tế  
3- Hoàng Minh Chiến Nt  
4- Đỗ Thu Phương Nt  
5- Đỗ Mai Giang Nt  
6- Ng Thị Ngọc Hà Nt  
7- Lưu Hữu Tòng Nt  
8-Trần Thúy Hằng Khoa Tr/trọt  
9- Nguyễn Đức Ngọc Nt  
10- Đặng Vinh Cường Nt  
11- Trần Thị Thuyên Nt  
 
  26
 
Thứ  Hai
11/01/2016
- Anh văn chuyên ngành 1-  Lê thị Kim Anh P. Khảo thí  
2- Kiều Thị Bình Khoa Kinh tế  
3- Hoàng Thị Huế Nt  
4- Tạ Thu Hà Khoa Tr/trọt  
5- Đồng Văn Quang Nt  
  27
 
Thứ  Sáu
08/01/2016
- Kỹ thuật sử dụng phần mềm MaPinfo 1- Trương Hồng Chính Khoa QLNT Thi trên Máy
2- Hồ Thị Thoàn Nt  
3- Nguyễn Thị Liên Nt  
4- Cao Văn Thảo Nt  
- S/lý Đ/vật
- P.P K/nông
5-  Trương Đỗ Sơn P. Khảo thí  
6- Phan Thu Trang Khoa Tr/trọt  
7- Đặng Thị Châu Nt  
8- Nguyễn Thị Tho Nt  
9- Trần Ngọc Trường Nt  

Xin chào, (Thoát)
Hỗ trợ trực tuyến
Hotline: 0354062398
caodangbacbo@gmail.com
Thư viện hình ảnh
LogoFooter
Bản quyển thuộc về Vcard.edu.vn
Địa chỉ: Km 36, thị trấn Xuân Mai, huyện Chương Mỹ, Hà Nội
Điện thoại: 024 33 840 320 - 024 33 840 424  Email: caodangbacbo@gmail.com


Đang Online:7
Tổng truy cập:4836571
Twitter
Google +
FaceBook
Thiết kế websiteSEO - Tất Thành