0354062398
Tin nóng trong ngày
 

Danh sách phân công cán bộ coi thi học kỳ thứ 5 - Hệ Cao đẳng K53

Cập nhật: 18/09/2015
Lượt xem: 1117
Thi ca sáng - Bắt đầu làm bài từ 8h00
T.T Thời gian Thi môn Họ tên cán bộ coi thi Đ. vị công tác Ghi chú
 
  1
 
Thứ Năm
05/11/2015
- CorelDraWn 1-Nguyễn Thu Hằng K. Tin học  
2- Ngô Thùy Giang Nt  
- Kế toán Quản trị 3- Võ Ngọc Thanh Khoa QLNT  
4- Hồ Thị Thoàn Nt  
  2
 
Thứ Hai
09/11/2015
Lập Báo cáo Tài chính 1- Nguyễn Thùy Dung Khoa QLNT  
2- Kiều Thị Thủy Tổ Chính trị  
 3
   
 
Thứ Ba
10/11/2015
- Bảo trì..
- Cây rau
1- Lê Thị Kim Anh P. Khảo thí  
2- Nguyễn Vân Anh Khoa Cơ bản  
3- Lê Thị Nga Nt  
 
  4
Thứ  Năm
12/11/2015
Kế toán Thuế 1- Bùi Đức Anh Khoa QLNT  
2- Vũ T Lan Hương Nt  
  5
 
 
 
 
 
 
Thứ Sáu
13/11/2015
- E xel 1- Ng T Kim Oanh K. Tin học  
2- Ngô Ngọc Bình Nt  
- Quy hoạch 3- Đặng Vinh Cường Khoa Tr/trọt  
4- Phan Thu Trang Nt  
- Cây ăn quả 5- Trư­ơng Đỗ Sơn  P. Khảo thí  
6- Nguyễn Thị Liên Khoa QLNT  
7- Nguyễn Thị Giang Nt  
 
  6
 
 
 
Thứ Hai
16/11/2015
- KT- HCSN 1- Vũ Quang Dũng Khoa Cơ bản  
2- Bùi Thị Mơ Tổ Chính trị  
- CN - Chuyên khoa 3- Lê Thị Kim Anh P. Khảo thí  
4- Trần Thanh Nga Khoa QLNT  
5- Nguyễn Thiếu Huy Nt  
  7
 
 
 
 
 
 
Thứ Ba
17/11/2015
Vi Sual Ba Sic -2 1- Ngô Thùy Giang Khoa Tin học  
2- Nguyễn Thu Hằng Nt  
- Cây Công nghiệp
- T/kê đất
5- Trư­ơng Đỗ Sơn  P. Khảo thí  
4-Nguyễn Vân Anh Khoa QLNT  
5- Nguyễn Biên Cương Nt  
6- Nguyễn Xuân Hiền Nt  
7- Kiều Thị Thủy Tổ Chính trị  
 
  8
 
Thứ T­ư
18/11/2015
Nông nghiệp Hữu cơ 1- Lê Thị Kim Anh P. Khảo thí  
2- Nguyễn Thị Ngọc Khoa Tr/trọt  
3- Nguyễn Thị Tho Nt  
9 Thứ Năm
19/11/2015
  5- Trư­ơng Đỗ Sơn  P. Khảo thí  
2- Nguyễn Vân Anh Khoa QLNT  
3- Nguyễn Thu Hà Nt  
4- Trần Thanh Nga Nt  
5-Bùi Thị Mơ Tổ Chính trị  
10 Thứ Sáu
20/11/2015
PoWerPoint 1- Nguyễn Kim Oanh Khoa Tin học  
2- Nguyễn Thu Hằng Nt  
-BVTV, CN- G/cầm ;Kỹ năng họp hội thảo 3-  Lê Thị Kim Anh P. Khảo thí  
4- Dương Lê Thu Trang Khoa Cơ bản  
5- Nguyễn Thị Phượng Nt  
11
 
 
 
 
 
 
Thứ Hai
23/11/2015
- Kỹ năng ST C/từ K. Toán
-Bản đồ...
1- Võ Ngọc Thanh Khoa QLNT  
2- Hồ Thị Thoàn Nt  
3- Vũ Kim Hoàn Khoa Tr/trọt  
4- Đặng Thị Châu Nt  
- Bảo quản
- Phát triển Tổ nhóm
5- Trư­ơng Đỗ Sơn  P. Khảo thí  
6- Nguyễn T Hải Yến Khoa Cơ bản  
7 Đoàn Văn Lới Nt  
  12
 
 
 
 
Thứ Ba
24/11/2015
Lập trình Web với (AS P) 1- Ngô Thùy Giang Khoa Tin học  
2- Nguyễn  Thu Hằng nt  
- CN Lợn
- C/sách PTNT
3- Lê Thị Kim Anh P. Khảo thí  
4- Doãn Trung Dũng Khoa QLNT  
5- Nguyễn Thùy Dung Nt  
  13
 
 
 
 
 
Thứ T­ư
25/11/2015
Bài tập thực hành KTTC ... 1- Đỗ Thu Phương Khoa Kinh tế  
2- Đỗ Mai Giang Nt  
- C/nghệ S/học
- G/sát, đánh giá K/nông
-Tin học ứng dụng trongQ/lý đất
- P/tích HĐKD
5- Trư­ơng Đỗ Sơn  P. Khảo thí  
4- Bùi Đức Anh Khoa QLNT  
5- Nguyễn Thu Hà Nt  
6- Ngô phương Thảo Khoa Cơ bản  
7- Nguyễn Ngọc Hoan Nt  
8- Bùi Văn Sỹ Nt  
9- Bùi Thị Mơ Tổ Chính trị  
  14
 
 
Thứ Năm
26/11/2015
Kỹ năng thu thập , Xử lý thông tin..... 1- Lê Thị Kim Anh P. Khảo thí  
2- Phạm Văn Quý Khoa Cơ bản  
3- KimThị  Hường Nt  
  15
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Thứ Sáu
27/11/2015
Me dia FlaSh 1- Nguyễn Thu Hằng Khoa Tin học  
2- Ng Thị Kim Oanh Nt  
- KT-T/c-1
- Thanh tra..
3- Nguyễn Thị Liên Khoa QLNT  
4- Trần Thanh Nga Nt  
- SX Nấm
- P/lệnh
 - CN - G/cầm
- CN- T/bò
5- Trư­ơng Đỗ Sơn  P. Khảo thí  
6- Nguyễn Thị Giang Khoa QLNT  
7- Lương Việt Anh Nt  
8- Vũ Kim Hoàn Khoa Tr/trọt  
9- Đặng Thị Châu Nt  
10- Kiều Thị Bình Khoa Kinh tế  
11- Trần T Tố Uyên Nt  
12- Nguyễn Thị Minh (A) Nt  
13- Kiều Thị Thủy Tổ Chính trị  
16 Thứ Hai
30/11/2015
- P/tích chuỗi
- Rau an toàn
-T. toán & TDQ/tế
1- Lê Thị Kim Anh P. Khảo thí  
2- Vũ Thị Lan Hương Khoa QLNT  
3- Nguyễn Xuân Hiền Nt  
  17
 
 
 
 
 
 
 
 
Thứ Ba
01/12/2015
Giao đất 1- Ng Thị Hải Yến Khoa Kinh tế  
2- Đàm Thị ánh Tuyết Nt  
-Bệnh T/nhiễm
- KT – CN Lợn
3 - Trư­ơng Đỗ Sơn  P. Khảo thí  
4- Bùi Đức Anh Khoa QLNT  
5- Nguyễn Biên Cương Nt  
6- Vũ T Lan Hương Nt  
7- Hoàng Thị Huế Khoa Kinh tế  
8- Hoàng Thị Hương Nt  
9- Ng Thị Ngọc Hà Nt  
18
                     
                     
                     
                     
Thứ Tư
02/12/2015
- Nuôi Ong...
- Q/trị nhân lực
- Kỹ năng Giao tiếp
1- Lê Thị Kim Anh P. Khảo thí  
2- Đặng Vinh Cường Khoa Tr/trọt  
3- Phan Thu Trang Nt  
4- Phạm Văn Quý Khoa Cơ bản  
5- Vũ Quang Dũng Nt  
   19               
                   
                     
Thứ Năm
03/12/2015
- Bảo hiểm K/doanh
- Bệnh D.D ....
1- Trương Đỗ Sơn P. Khảo thí  
2- Kiều Thị Bình Khoa Kinh tế  
3- Trần T Tố Uyên Nt  
 20              
                     
                     
                     
                     
                     
                     
Thứ Sáu
04/12/2015
- KT - CN T/bò
- MarKeting
- K/năng G/tiếp
1- Lê Thị Kim Anh P. Khảo thí  
2- Đoàn Văn Lới Khoa Cơ bản  
3- Bùi Văn Sỹ Nt  
4- Hoàng Minh Chiến Khoa Kinh tế  
5- Phạm Thị Quyên Nt  
6- Đỗ Thu Phương Nt  
7- Đỗ  Mai Giang Nt  
   21                 
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
           Thứ Hai
            07/12/2015
- KN Bán hàng
- N/vụ T/mại
1- Nguyễn Thị Ngọc Hà Khoa Kinh tế  
2- Ng Thị Minh (A) Nt  
- Nuôi trồng..
- Bệnh Nội Khoa
- Q/tị C/lược
3- Trương Đỗ Sơn P. Khảo thí  
4- Nguyễn Thị Ngọc Khoa Tr/trọt  
5 Nguyễn Thị Tho Nt  
6- Đặng Vinh Cường Nt  
7- Phan Thu Trang Nt  
8- Lưu Hữu Tòng Khoa Kinh tế  
9- Đỗ Mai Giang Nt  
  22               
                     
                     
Thứ Tư
09/12/2015
- KST
- Q /trị D/n-2
- P/tích Sinh kế
1- Lê Thị Kim Anh P. Khảo thí  
2- Vũ Kim Hoàn Khoa Tr/trọt  
3- Đặng Thị Châu Nt  
      23              
                     
                     
                     
                     
                     
                     
Thứ Năm
10/12/2015
- KT- T/c -2
 
 
 
- Bệnh T/nhiễm
 
1-  Hoàng Minh Chiến Khoa Kinh tế  
2- Ng Thị Ngọc Hà Nt  
3- Trương Đỗ Sơn P. Khảo thí  
4- Hoàng Thị Hương Khoa Kinh tế  
5- Lưu Hữu Tòng Nt  
6- Ng T HảI Yến Khoa Cơ bản  
7- Lâm Mai Hương Nt  
24
                     
Thứ  Sáu
11/12/2015
Kỹ năng làm việc nhóm 1- Lê Thị Kim Anh P. Khảo thí  
2- Hoàng Thị Huế Khoa Kinh tế  
3- Phạm Thị Quyên Nt  
25
                     
                     
                     
                     
Thứ  Hai
14/12/2015
- Vệ sinh G/súc
- Q/lý D/án..
- T/c DN-2
1- Trương Đỗ Sơn P. Khảo thí  
2- Vũ Kim Hoàn Khoa Tr/trọt  
3- Đặng Thị Châu Nt  
4- Ng Thị Hải Yến Khoa Kinh tế  
5- Đàm T ánh Tuyết Nt  
6- Ng Thị Minh (A) Nt  
7- Hoàng Minh Chiến Nt  
26
                     
Thứ  Ba
15/12/2015
Kỹ năng Đàm phán 1- Lê Thị Kim Anh P. Khảo thí  
2-Nguyễn Thị Ngọc Khoa Tr/trọt  
3- Nguyễn Thị Tho Nt  
27 Thứ Tư
16/12/2015
Q/lý K/tế hộ.... 1- Trương Đỗ Sơn P. Khảo thí  
2- Kiều Thị Bình Khoa Kinh tế  
3- Trần T Tố Uyên Nt  
28
                     
                     
                     
                     
Thứ Năm
17/12/2015
Bệnh KST 1- Lê Thị Kim Anh P. Khảo thí  
2- Hoàng Thị Huế Khoa Kinh tế  
3- Đỗ Thu Phương Nt  
4- Đỗ Mai Giang Nt  
5- Nguyễn Thị Ngọc Khoa Tr/trọt  
6- Nguyễn Thị Tho Nt  
7- Trần Thúy Hằng Nt  
29
                     
Thứ  Ba
22/12/2015
- KTDN
- KT- N/hàng T/mại
1- Nguyễn Thị Minh (A) Khoa Kinh tế  
2- Nguyễn Thị Ngọc Hà Nt  
30
                     
                     
Thứ  Sáu
25/12/2015
- Q/trị -SX
- LT -Thuế
1- Lê Thị Kim Anh P. Khảo thí  
2-Đặng Vinh Cường Khoa Tr/trọt  
3- Phan Thu Trang Nt  

Xin chào, (Thoát)
Hỗ trợ trực tuyến
Hotline: 0354062398
caodangbacbo@gmail.com
Thư viện hình ảnh
LogoFooter
Bản quyển thuộc về Vcard.edu.vn
Địa chỉ: Km 36, thị trấn Xuân Mai, huyện Chương Mỹ, Hà Nội
Điện thoại: 024 33 840 320 - 024 33 840 424  Email: caodangbacbo@gmail.com


Đang Online:3
Tổng truy cập:4836508
Twitter
Google +
FaceBook
Thiết kế websiteSEO - Tất Thành