0354062398
Tin nóng trong ngày
 

Kế hoạch thi học kỳ thứ III (2015 - 2016) Khóa 54 hệ Cao đẳng

Cập nhật: 09/09/2015
Lượt xem: 700
T.T  Thời gian Tên lớp Thi môn H. thức
 thi
Địa điểm
 thi
Ghi chú
Thứ Ng,  tháng
1 Thứ Sáu 04/12/2015 Tin học Lập trình đối tượng Viết P.101(G-1)  
 Tr/trọt Phương Pháp Thí nghiệm Tr/nghiệm P. Đa năng 1.Phòng
2 Thứ Hai 07/12/2015 Tr/trọt  Nông hóa Thổ nhưỡng Tr/nghiệm P. Đa năng 1.Phòng
TCNH Lý thuyết Tài Chính Tr/nghiệm P. Đa năng
3 Thứ Ba 08/12/2015 Tin học  Mạng Máy tính Tr/nghiệm P. Đa năng 1.Phòng
4 Thứ Tư 09/12/2015 Tr/trọt Giống Cây trồng Tr/nghiệm P. Đa năng 2.Phòng
 TCNH  Kinh tế Vĩ mô Tr/nghiệm P. Đa năng
QTKD Kinh tế Vĩ mô Tr/nghiệm P. Đa năng
PTNT Ng/lý Phát triển N. thôn Tr/nghiệm P. Đa năng
5 Thứ Sáu 11/12/2015  Tin học Hệ Q/trị Cơ sở Dữ liệu Tr /Máy P. Đa năng K.Tin-1.p
DVTY/A Sinh lý Động vật Tr/nghiệm P. Đa năng 4.Phòng
Tr/trọt  Thực vật học Tr/nghiệm P. Đa năng
 TCNH Nghiệp vụ Ngoại thương Tr/nghiệm P. Đa năng
QTKD  Thuế Tr/nghiệm P. Đa năng
 PTNT Kinh tế Nông nghiệp Tr/nghiệm P. Đa năng
6 Thứ Hai 14/12/2015 K. toán Tư tưởng HCM Tr/nghiệm P. Đa năng 2.Phòng
7 Thứ Ba 15/12/2015  Tin học Tư tưởng HCM Tr/nghiệm P. Đa năng 4.Phòng
 Đ/chính Nt Tr/nghiệm P. Đa năng
K/nông Nt Tr/nghiệm P. Đa năng
 C/nghệ Nt Tr/nghiệm P. Đa năng
 Tr/trọt Nt Tr/nghiệm P. Đa năng
 TCNH Nt Tr/nghiệm P. Đa năng
QTKD Nt Tr/nghiệm P. Đa năng
 PTNT Nt Tr/nghiệm P. Đa năng
8 Thứ Tư 16/12/2015 DVTY/A Dinh dưỡng Động Vật Tr/nghiệm P. Đa năng 4.Phòng
CNTY  Sinh lý Động vật Tr/nghiệm P. Đa năng
 K.toán Ng/vụ  Ng/hàng  Th/mại Tr/nghiệm P. Đa năng
9 Thứ Năm 17/12/2015 K/nông P. Pháp Khuyến nông Tr/nghiệm P. Đa năng 2.Phòng
 C/nghệ  Quy trình &Thiết bị C/nghệ Tr/nghiệm P. Đa năng
 Tr/trọt Vi sinh vật Đại cương Tr/nghiệm P. Đa năng
 TCNH  Thị trường C/khoán Tr/nghiệm P. Đa năng
QTKD Thị trường C/khoán Tr/nghiệm P. Đa năng
 PTNH Phương pháp Kh/nông Tr/nghiệm P. Đa năng
Đ/chính Lưu trữ Đ/chính Tr/nghiệm P. Đa năng
 Tin học  Phương pháp tính Viết P.101(G-1)  
10 Thứ Sáu 18/12/2015 DVTY/A Khuyến Nông Tr/nghiệm P. Đa năng 5.Phòng
DVTY/B  Khuyến nong Tr/nghiệm P. Đa năng
 CNTY  Thú Y Cơ bản Tr/nghiệm P. Đa năng
11 Thứ Hai 21/12/2015 K/nông  Tr/trọt Đại cương Tr/nghiệm P. Đa năng 4.Phòng
       C/nghệ  Công Nghệ GEN… Tr/nghiệm P. Đa năng  
       Tr/trọt Sinh thái môi trường Tr/nghiệm P. Đa năng  
       TCNH  Anh văn Chuyên ngành Tr/nghiệm P. Đa năng  
      QTKD Tâm lý học Q/lý Tr/nghiệm P. Đa năng  
       PTNT  Phát triển cộng đồng Tr/nghiệm P. Đa năng  
       K. toán TCDN Tr/nghiệm P. Đa năng  
12 Thứ Ba 22/12/2015 Tin học  Cơ sở Dữ liệu Viết P.202(G-1) Thi ghép
       Đ/chính Phương pháp tính  Viết    
      DVTY/A  Tư tưởng HCM Tr/nghiệm P. Đa năng 5.Phòng
      DVTY/B Nt Tr/nghiệm P. Đa năng  
       CNTY Nt Tr/nghiệm P. Đa năng  
13 Thứ Tư 23/12/2015 K/nông Phương pháp Thí nghiệm Tr/nghiệm P. Đa năng 4.Phòng
       C/nghệ  Nông nghiệp Đại cương Tr/nghiệm P. Đa năng  
       Tr/trọt Pháp lệnh chuyên ngành Tr/nghiệm P. Đa năng  
       TCNH  Ngân hàng Trung Ương Tr/nghiệm P. Đa năng  
      QTKD Nghiệp vụ Ngoại thương Tr/nghiệm P. Đa năng  
      K. toán  Pháp lệnh Kế toán Tr/nghiệm P. Đa năng  
14 Thứ Năm 24/12/2015 DVTY/A Dược liệu Thú Y Tr/nghiệm P. Đa năng 5.Phòng
      DVTY/B Nt Tr/nghiệm P. Đa năng  
       CNTY Chế biến thức ăn Tr/nghiệm P. Đa năng  
15 Thứ Sáu 25/12/2015 Tin học Pho To Shop Tr/ Máy  P. Đa năng  K. tin
       Đ/chính  Kinh tế đất Tr/nghiệm P. Đa năng 3.Phòng
       K/nông  Chăn nuôi Đại cương Tr/nghiệm P. Đa năng  
       C/nghệ  Sinh lý Động , thực vật Tr/nghiệm P. Đa năng  
       PTNT  Thống kê Tr/nghiệm P. Đa năng  
      QTKD  Kỹ năng bán hàng Viết P.101(G-1) Thi ghép
       TCNH  Nguyên Lý  kế toán  Viết    
       K. toán  Kỹ năng S/thảo H/đồng K/tế  Viết P.103(G -1)  
16 Thứ Hai 28/12/2015 DVTY/A           Sinh lý bệnh Tr/nghiệm P. Đa năng 5.Phòng
      DVTY/B                      Nt Tr/nghiệm P. Đa năng  
       CNTY Chọn và nhân giốngvật nuôi Tr/nghiệm P. Đa năng  
17 Thứ Ba 29/12/2015 Tin học Anh văn Chuyên ngành Tr/nghiệm P. Đa năng 4.Phòng
       Đ/chính Nt Tr/nghiệm P. Đa năng  
       K/nông Đánh giá Nông thôn Tr/nghiệm P. Đa năng  
      QTKD Thống kê DN Tr/nghiệm P. Đa năng  
       PTNT  Hệ thống Nông nghiệp Tr/nghiệm P. Đa năng  
      K. toán Nguyên Lý Kế toán Tr/nghiệm P. Đa năng  
18 Thứ  Tư 30/12/2015 C/nghệ C/nghệ Sinh học Thực vật Tr/nghiệm P. Đa năng 1 Phòng
19 Thứ Năm 31/12/2015  Đ/chính Q/lý đất N. Nghiệp bền vững Viết P.103(G -1)  
       K/nông Tâm lý học Khuyến nông  Viết P.101(G-1) Thi ghép
      QTKD  Nguyên lý K. Toán  Viết    
      DVTY/A Dược Lý Thú Y Tr/nghiệm P. Đa năng 5.Phòng
      DVTY/B                 Nt Tr/nghiệm P. Đa năng  
       CNTY  Tr/trọt Cơ bản Tr/nghiệm P. Đa năng  
    Nghỉ tết Dương lịch - Năm 2016      
20 Thứ Hai 04/01/2016 C/nghệ Thực vật học Tr/nghiệm P. Đa năng 3.Phòng
      QTKD  S/thảo V/bản H/đồng T/mại Tr/nghiệm P. Đa năng  
       PTNT MarKeting N. Nghiệp Tr/nghiệm P. Đa năng  
      K. toán  Thống kê N. Nghiệp Tr/nghiệm P. Đa năng  
21 Thứ Ba 05/01/2016  Đ/chính Trắc địa Đ/cương Viết P.202(G-1) Thi ghép
       K/nông  QTKD - Đại cương Viết    
      DVTY/A Anh Văn Chuyên ngành Tr/nghiệm P. Đa năng 5.Phòng
      DVTY/B                     Nt Tr/nghiệm P. Đa năng  
       CNTY Thức ăn C/nuôi Tr/nghiệm P. Đa năng  
22 Thứ Tư 06/01/2016 C/nghệ Sinh thái & Bảo vệ môi trường Tr/nghiệm P. Đa năng 2.Phòng
       K. toán  Thị  Trường C/khoán Tr/nghiệm P. Đa năng  
23 Thứ Sáu 08/01/2016  Đ/chính Địa lý kinh tế Tr/nghiệm P. Đa năng 5.Phòng
       DVTY/B  Dinh dưỡng Đ/vật Tr/nghiệm P. Đa năng  
       CNTY Vi sinh vật Đại cương Tr/nghiệm P. Đa năng  
       K/nông  Thống kê N. Nghiệp Tr/nghiệm P. Đa năng  
       C/nghệ  Thống kê Sinh học & Phương Pháp T/nghiệm Tr/nghiệm P. Đa năng  
24 Thứ Hai 11/01/2016 K.toán Anh văn Chuyên ngành Tr/nghiệm P. Đa năng 2.Phòng
25 Thứ Ba 12/01/2016  Đ/chính Kỹ thuật sử dụng phần mềm  MaPin fo Tr/ Máy P. Đa năng Khoa QLNT-2p
       DVTY/B Sinh lý động vật Tr/nghiệm P. Đa năng 2.Phòng
       CNTY  P. Pháp khuyễn nông Tr/nghiệm P. Đa năng

Sinh viên phải đeo thẻ và có đủ điều kiện thi mới được vào thi.
Xin chào, (Thoát)
Hỗ trợ trực tuyến
Hotline: 0354062398
caodangbacbo@gmail.com
Thư viện hình ảnh
LogoFooter
Bản quyển thuộc về Vcard.edu.vn
Địa chỉ: Km 36, thị trấn Xuân Mai, huyện Chương Mỹ, Hà Nội
Điện thoại: 024 33 840 320 - 024 33 840 424  Email: caodangbacbo@gmail.com


Đang Online:13
Tổng truy cập:4754838
Twitter
Google +
FaceBook
Thiết kế websiteSEO - Tất Thành