0354062398
Tin nóng trong ngày
 

Quy trình sửa chữa, thay thế trang thiết bị

Cập nhật: 22/08/2016
Lượt xem: 796
      BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT          CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
           TRƯỜNG CAO ĐẲNG                         Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT BẮC BỘ
                                                                                       Hà Nội, ngày 28  tháng 8  năm 2015
     Số:             /QĐ-CĐNN-TCHC
 
 
QUYẾT ĐỊNH
V/v Ban hành quy trình sửa chữa, thay thế trang thiết bị
 
 
HIỆU TRƯỞNG
TRƯỜNG CAO ĐẲNG NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT BẮC BỘ
 
Căn cứ Luật Quản lý, sử dụng tài sản nhà nước;
Căn cứ Nghị định số 14/1998/NĐ-CP ngày 06/3/1998 của Chính phủ về quản lý tài sản nhà nước;
          Căn cứ Quyết định số 3119/QĐ-BNN-TCCB ngày 17/10/2007 của Bộ Nông nghiệp và PTNT Quy định chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức của trường Cao đẳng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Bắc Bộ;
          Theo đề nghị của ông Trưởng phòng Tổ chức hành chính,
 
QUYẾT ĐỊNH
 
          Điều 1: Ban hành kèm theo Quyết định này là bản Quy trình sửa chữa, thay thế trang thiết bị phục vụ dạy - học và công tác chuyên môn .
 
Điều 2: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký, các quy định trước đây trái với quy định này đều không còn hiệu lực.  
 
Điều 3: Trưởng các đơn vị trực thuộc Giám hiệu, các đơn vị, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm  thi hành quyết định này./.
 
                                                                             HIỆU TRƯỞNG
Nơi nhận:
- Giám hiệu
- Như điều 3
- Lưu VT
 
 

Download file 
 
 
 
Xin chào, (Thoát)
Hỗ trợ trực tuyến
Hotline: 0354062398
caodangbacbo@gmail.com
Thư viện hình ảnh
LogoFooter
Bản quyển thuộc về Vcard.edu.vn
Địa chỉ: Km 36, thị trấn Xuân Mai, huyện Chương Mỹ, Hà Nội
Điện thoại: 024 33 840 320 - 024 33 840 424  Email: caodangbacbo@gmail.com


Đang Online:4
Tổng truy cập:4836546
Twitter
Google +
FaceBook
Thiết kế websiteSEO - Tất Thành